Navigacija

DS2NSR - Numerička simulacija radijacionih i nuklearnih reaktora

Specifikacija predmeta
Naziv Numerička simulacija radijacionih i nuklearnih reaktora
Akronim DS2NSR
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Nuklearna, medicinska i ekološka tehnika
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 9.0 Status predmeta izborni
   Uslovljnost drugim predmetima Ne
   Ciljevi izučavanja predmeta Posedovanje aktivnog znanja u oblasti numeričkih metoda koje se koriste u analizi radijacionih i nuklearnih procesa
   Ishodi učenja (stečena znanja) Aktivno znanje u oblasti numeričkih metoda koje se koriste u analizi radijacionih i nuklearnih procesa
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Nuklearno zračenje. Nuklearne interakcije. Efikasni preseci i ENDB baza podataka. Numeričke metode rešavanja aproksimacija Bolcmanove transportne jednačine za neutrone i fotone (PN, SN i difuziona aproksimacija). Integralna transportna jednačina. Monte Karlo simulacija transporta fotona, neutrona, elektrona, protona i teških jona. Elementi MCNP programiranja.
   Sadržaj praktične nastave Projekat sa prezentacijom
   Literatura
   1. E.E. Lewis, W.F.Miller, Computational Methods of Neutron Transport, ANS, 1993.
   2. Lamarsh, J. R. and Baratta, A.: Introduction to Nuclear Engineering, (2001).
   3. Kazys Almenas and Richard Lee, Nuclear Engineering: an introduction, Springer-Verlag, ISBN 0-387-53960-3, 1992.
   4. Judith F. Breismeister, Editor, MCNP-A General Monte Carlo N-Particle Transport Code, LA-12625-M, 1997
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   6
   Metode izvođenja nastave Predavanja/mentorski/seminarski radovi
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 0
   Praktična nastava 0 Usmeni ispit 30
   Projekti 70
   Kolokvijumi 0
   Seminari 0