Navigacija

DS2MMN - Merne metode u nuklearnoj, medicinskoj i ekološkoj tehnici

Specifikacija predmeta
Naziv Merne metode u nuklearnoj, medicinskoj i ekološkoj tehnici
Akronim DS2MMN
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Nuklearna, medicinska i ekološka tehnika
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 9.0 Status predmeta izborni
   Uslovljnost drugim predmetima nema
   Ciljevi izučavanja predmeta Predmet daje fundamentalna znanja iz statističke obrade mernih podataka sa metodama određivanja merne nesigurnosti u skladu sa dokumentima preporučenih od međunarodnih metroloških institucija.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Znanja izložena u ovom premetu predstavljaju podlogu za profesionalno bavljenjem aktivnostima u oblasti preciznih merenja električnih i neelektričnih veličina.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Međunarodni metrološki sistem. Izražavanje merne nesigurnosti u skladu sa aktuelnim međunarodnim preporukama. Kvantnomehanički efekti kao osnovni principi etalonskih merenja električnih veličina. Merenje magnetske indukcije na bazi nuklearne magnetske rezonancije. Metode radijacionog merenja temperature. Osnovi metrologije pritiska; Etalonsko merenje protoka fluida.
   Sadržaj praktične nastave nema
   Literatura
   1. 1. Stanković, D. Fizičko tehnička merenja – Senzori, Univerzitet u Beogradu, 1997.
   2. 2. OIML, ISO The Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement, Paris, 1997.
   3. 3. Odabrane publikacije publikacije i izdanju međunarodnih metroloških institucija i Zavoda za mere i dragocene metale u Beogradu.
   4. 4. Taylor, J, Error Analysis, The Study of Uncertainties in Physical Measurements, University Science Books; 1996.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   6
   Metode izvođenja nastave 90 časova predavanja
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 30
   Praktična nastava 0 Usmeni ispit 40
   Projekti 30
   Kolokvijumi 0
   Seminari 0