Navigacija

DS2MJN - Merenje jonizujućeg i nejonizujućeg zračenja

Specifikacija predmeta
Naziv Merenje jonizujućeg i nejonizujućeg zračenja
Akronim DS2MJN
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Nuklearna, medicinska i ekološka tehnika
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 9.0 Status predmeta izborni
   Uslovljnost drugim predmetima nema
   Ciljevi izučavanja predmeta Cilj predmeta je da upozna studente sa mernom instrumentacijom i metodama merenja jonizujućeg i nejonizujućeg zračenja.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Posle uspešnog savladavanja predmeta studenti su: (1) ovladali metodama merenja jonizujućeg i nejonizujućeg zračenja, (2) stekli komunikacione i socijalne kompetencije za rad u inženjerskom timu, (3) stekli veštine komunikacije za jasno formulisanje i predstavljanje problema.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Nivoi izloženosti jonizujućem zračenju iz prirode i metode za proračun i merenje doza. Radiofrekventno zračenje i numeričke metode za procenu izlaganja tim zračenjima. Merne metode za procenu izlaganja radiofrekventnim zračenjima u okolini baznih stanica mobilne telefonije. Praktična primena mernih metoda. Biološki efekti nejonizujućih elektromagnetnih polja.
   Sadržaj praktične nastave
   Literatura
   1. 1. G. F. Knoll, Radiation Detection and Measurement, John Wiley & Sons, Inc., III edition, 1999.
   2. 2. James Martin and Chul Lee, Principles of Radiological Health and Safety, John Wiley & Sons, Inc. 2002.
   3. 3. R. Kitchen, Radiofrequency and Microwave Radiation Safety Handbook, Newnes, 2001.
   4. 4. C. Polk, Biologic Effects of Nonionizing Electromagnetic Fields, The Biomedical Engineering Handbook, section IX, p.1379-1440, Editor-in-Chief: J. D. Bronzino, CRC Press, 1995.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   6
   Metode izvođenja nastave 90 časova predavanja
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 30
   Praktična nastava 0 Usmeni ispit 40
   Projekti 30
   Kolokvijumi 0
   Seminari 0