Navigacija

DS2GT - Govorne tehnologije

Specifikacija predmeta
Naziv Govorne tehnologije
Akronim DS2GT
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Telekomunikacije
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač)
  Nastavnik/saradnik (vežbe)
   Nastavnik/saradnik (DON)
    Broj ESPB 9.0 Status predmeta izborni
    Uslovljnost drugim predmetima Položen ispit iz predmeta - Obrada govornog signala, ili objavljen bar jedan rad iz oblasti obrade govornog signala.
    Ciljevi izučavanja predmeta Cilj predmeta je ovladavanje suštinskim znanjima o govornim tehnologijama kao neophodna osnova za dalja istraživanja.
    Ishodi učenja (stečena znanja) Stvaranje predznanja za istraživanja neophodna za izradu doktorske disertacije.
    Sadržaj predmeta
    Sadržaj teorijske nastave Osnovi fiziologije, akustika govora i elementi lingvistike. Elementi psihoakustike, psiholingvistike i percepcije govora. Teorija i sistemi u prepoznavanju i sintezi govora. Metode prepoznavanja jezika i govornika (biometrijske i forenzičke aplikacije). Strategije u projektovanju dijaloga čovek-računar. Specifične primene govornih tehnologija u multimodalnim komunikacijama.
    Sadržaj praktične nastave Primena različitih softverskih alata u obradi govornog signala i razrada usvojenih teorijskih i praktičnih znanja kroz seminare i/ili projekte.
    Literatura
    1. J. Benesty, M. M. Sondhi, Y. Huang (Eds.). Handbook of Speech Processing. Springer, 2008.
    2. X. Huang, A. Acero, H.W. Hon. Spoken language processing: A guide to theory, Algorithm, and system development. Prentice Hall, N.J., 2001.
    3. J.N. Holmes, W.J. Holmes. Speech synthesis and recognition. Taylor & Francis, 2nd ed, 2002.
    Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
    Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
    6
    Metode izvođenja nastave Konsultacije, izrada seminarskog rada i/ili učešće u projektima.
    Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
    Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
    Aktivnosti u toku predavanja 20 Pismeni ispit 0
    Praktična nastava 0 Usmeni ispit 30
    Projekti 30
    Kolokvijumi 0
    Seminari 20