Navigacija

DS2FTK - Fizika, tehnologija i karakterizacija biomaterijala

Specifikacija predmeta
Naziv Fizika, tehnologija i karakterizacija biomaterijala
Akronim DS2FTK
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Nuklearna, medicinska i ekološka tehnika
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač)
  Nastavnik/saradnik (vežbe)
   Nastavnik/saradnik (DON)
    Broj ESPB 9.0 Status predmeta izborni
    Uslovljnost drugim predmetima nema
    Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata sa osnovnim karakteristikama i metodama karakterizacije biomaterijala, i njihovim primenama za bioimplantate u medicini i stomatologiji.
    Ishodi učenja (stečena znanja) Po završetku ovog kursa studenti bi trebalo da umeju da: - Odaberu metode karakterizacije biomaterijala - Odaberu biomaterijale i bioimplantate u medicini i stomatologiji
    Sadržaj predmeta
    Sadržaj teorijske nastave Uvod. Interakcije organizma i biomaterijala. Karakteristike i metode karakterizacije biomaterijala (strukturne, mehaničke, fizičke, hemijske, biohemijske). Inženjering opštih i specijalnih karakteristika biomaterijala (metala, polimera, keramika, kompozita, bioderivata). Izbor biomaterijala za konstruisanje bioimplantata u medicini i stomatologiji.
    Sadržaj praktične nastave
    Literatura
    1. Biomaterijali, Grupa autora, D.Uskoković, D.Raković, ured., YU MRS, 2007, u pripremi.
    2. Biomaterials Science, B.D.Ratner, A.S.Hoffman, F.J.Schoen, J.E.Lemons, eds., Elsevier, 2004.
    3. Biomedical Engineering Handbook, J.D.Bronzino, ed., CRC & IEEE Press, 1996.
    4. Savremeni materijali i tehnologije, D.Raković, Lj.Turković, S.Krstić, Grosknjiga, 1997.
    Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
    Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
    6
    Metode izvođenja nastave Predavanja/mentorski, ceminari/demonstracione vežbe u drugim centrima i laboratorijama, studentski seminari sa prezentacijama. Ukupno 90 časova samostalnog učenja i vežbanja, od čega 4 časa nedeljno tokom semestra i približno 40 časova pripreme u ispitnom roku.studentski seminari sa prezentacijama.
    Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
    Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
    Aktivnosti u toku predavanja 10 Pismeni ispit 50
    Praktična nastava 0 Usmeni ispit 0
    Projekti 0
    Kolokvijumi 0
    Seminari 40