Navigacija

DS2BMN - Biofizičke metode u nanomedicini

Specifikacija predmeta
Naziv Biofizičke metode u nanomedicini
Akronim DS2BMN
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Nuklearna, medicinska i ekološka tehnika
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač)
  Nastavnik/saradnik (vežbe)
   Nastavnik/saradnik (DON)
    Broj ESPB 9.0 Status predmeta izborni
    Uslovljnost drugim predmetima nema
    Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata sa osnovama nanomedicine, markerima, dijagnostičkim instrumentima i postupcima u nanomedicini.
    Ishodi učenja (stečena znanja) Po završetku ovog kursa studenti bi trebalo da umeju da: - Koriste kompatibilne metode u analizi i karakterizaciji biomaterijala i tkiva.
    Sadržaj predmeta
    Sadržaj teorijske nastave Biomaterijali: sinteze biomaterijala, osnovna svojstva biomaterijala, biokompatibilnost biomaterijala, nanostrukturni biomaterijali, interakcija biomaterijali-organizam. Osnove nanomedicine: koncept nanomedicine, regenerativna nanomedicina, nanomedicinski tretman bolesti, markeri u nanomedicini, dijagnostički instrumenti i postupci u nanomedicini.
    Sadržaj praktične nastave
    Literatura
    1. P. Davidovits, Physics in Biology and Medicine, 3rd ed., Academic Press, 2008.
    2. Pregledni radovi u časopisima.
    Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
    Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
    6
    Metode izvođenja nastave Predavanja/mentorski, ceminari/demonstracione vežbe u drugim centrima i laboratorijama, studentski seminari sa prezentacijama. Ukupno 90 časova samostalnog učenja i vežbanja, od čega 4 časa nedeljno tokom semestra i približno 40 časova pripreme u ispitnom roku.studentski seminari sa prezentacijama.
    Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
    Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
    Aktivnosti u toku predavanja 10 Pismeni ispit 50
    Praktična nastava 0 Usmeni ispit 0
    Projekti 0
    Kolokvijumi 0
    Seminari 40