Navigacija

DS2ADP - Akustički dizajn prostorija

Specifikacija predmeta
Naziv Akustički dizajn prostorija
Akronim DS2ADP
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Telekomunikacije
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 9.0 Status predmeta izborni
   Uslovljnost drugim predmetima Akustika prostorija
   Ciljevi izučavanja predmeta Prostorije su najčešći oblik akustičkih prenosnih sistema. Cilj predmeta je da student stekne potrebna znanja o metodama za podešavanje odziva na zvučnu pobudu u prostorijama. U predmetu se upoznaju osnovne karakteristike apsorbera i difuzora, kao i njihova primena.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti posle ovog kursa treba da razumeju pojave u zvučnom polju koje se formira u zatvorenim prostorijama i da to znanje umeju da primene u samostalnom istraživanju.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Zvučno polje ispred refleksione ravni. Matematički modeli zvučnog polja u prostorijama: talasni, statistički, geometrijski. Apsorpcija zvuka i zvučni apsorberi. Subjektivni zahtevi u odnosu na impulsni odziv prostorije.
   Sadržaj praktične nastave Samostalna izrada projekta akustičke obrade jedne učionice
   Literatura
   1. T.COx, P.Dantonio, "Acoustic absorbers and diffusers - Theory, design and applications", Spon Press, London, 2004.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   6
   Metode izvođenja nastave predavanja i rad u laboratoriji
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 30
   Praktična nastava 20 Usmeni ispit 0
   Projekti 30
   Kolokvijumi 0
   Seminari 20