Navigacija

DS1OOS - Odabrana poglavlja iz digitalne obrade signala

Specifikacija predmeta
Naziv Odabrana poglavlja iz digitalne obrade signala
Akronim DS1OOS
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Elektronika
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač)
  Nastavnik/saradnik (vežbe)
   Nastavnik/saradnik (DON)
    Broj ESPB 9.0 Status predmeta izborni
    Uslovljnost drugim predmetima nema
    Ciljevi izučavanja predmeta Cilj predmeta je da se studenti upoznaju sa aktuelnim problemima u digitalnoj obradi jednodimenzionih i dvodimenzionih signala i da se osposobe za naučnoistraživački rad u ovoj oblasti.
    Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti će biti osposobljeni da projektuju i realizuju različite složene sisteme za digitalnu obradu signala, kao da se bave naučnoistraživačkim radom u ovoj oblasti.
    Sadržaj predmeta
    Sadržaj teorijske nastave Sistemi sa više učestanosti odabiranja. Kontinualna i diskretna wavelet transformacija. Adaptivni filtri. Spektralna analiza signala. Kompresija signala, slike i video signala.
    Sadržaj praktične nastave nema
    Literatura
    1. 1. M. Popović: Digitalna obrada signala, Akademska misao, 2003
    2. 2. M. Popović: Digitalna obrada slike, Akademska misao, 2006
    3. 3. S. K. Mitra: Digital Signal Processing, McGraw Hill, 2002
    4. 4. R. C. Gonzalez, R. E. Woods: Digital Image Processing, Prentice-Hall, 2002
    5. 5. S. M. Kuo, W-S. Gan: Digital Signal Processors, Pearson Education, 2005
    Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
    Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
    6
    Metode izvođenja nastave Predavanja i konsultacije
    Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
    Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
    Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 0
    Praktična nastava 0 Usmeni ispit 50
    Projekti 50
    Kolokvijumi 0
    Seminari 0