Navigacija

DS1MIS - Modeliranje i simulacija radio-mreža

Specifikacija predmeta
Naziv Modeliranje i simulacija radio-mreža
Akronim DS1MIS
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Telekomunikacije
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 9.0 Status predmeta izborni
   Uslovljnost drugim predmetima nema
   Ciljevi izučavanja predmeta Ovladavanje postupcima i alatima za modeliranje, simulaciju i optimizaciju savremenih radio-mreža.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Nakon savladanog kursa, student treba da zna - da odabere pogodnu optimizacionu metodu, - da modeluje odgovarajući podistem radio mreže, - da sprovede simulacione postupke, - da izvrši optimizaciju podsistema radio mreže.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Savremene optimizacione metode (veštačke neuralne, kernel metode, Monte Karlo, ...). Baze podataka neophodne za modeliranje. Simulacija propagacionog kanala. Modeliranje i optimizacija radio interfejsa. Simulacija realnih radio sistema. Modeliranje, simulacija i optimizacija saobraćajnih procedura u multiservisnom radio sistemu. Modeliranje i simulacija funkcija jezgra mreže.
   Sadržaj praktične nastave teorijski i praktični samostalni istraživački rad
   Literatura
   1. 3GPP specifications. www.3gpp.org
   2. IETF RFCs. www.ietf.org/rfc.html
   3. IEEE technical literature, http://ieeexplore.ieee.org
   4. H. M. Hasoun, Fundamentals of Artificial Neural Networks, Massachusetts Institute of Technology (1995)
   5. C. M. Bishop, Pattern recognition and machine learning, Springer Science+Business Media, LLC, New York, USA, 2006.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   6
   Metode izvođenja nastave Mentorski pristup.
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 0
   Praktična nastava 0 Usmeni ispit 30
   Projekti 70
   Kolokvijumi 0
   Seminari 0