Navigacija

DS1KRM - Komunikacione i računarske mreže

Specifikacija predmeta
Naziv Komunikacione i računarske mreže
Akronim DS1KRM
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Telekomunikacije
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 9.0 Status predmeta izborni
   Uslovljnost drugim predmetima Nema
   Ciljevi izučavanja predmeta Cilj predmenta je da studenati kroz rešavanje konkretnih problema nauče tehnike optimizacije mreža i implementacije protokola na raznim komunikacionim slojevima.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti će dati doprinos rešavanju aktuelnih istraživačkih problema u oblasti mrežnih tehnologija, kroz implementaciju mrežnih i transportnih protokola ili njihovu analizu.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave U okviru ovog predmeta, biće proučavana neka od aktuelnih tema u oblasti telekomunikacionih mreža. Posebna pažnja će biti posvećena protokolima prema kojim se razmenjuju podaci o topologiji mreže, i protokolima pomoću kojih se ostvaruje kvalitet servisa na nivou mreže. Proučavaće se i protokoli za autentifikaciju koji omogućavaju bezbedan prenos podataka.
   Sadržaj praktične nastave Rad na projektu iz oblasti telekomunikacionih mreža, uz korišćenje raznih softverskih i hardverskih alata i programskih jezika.
   Literatura
   1. R. K. Ahuja, T. L. Magnanti, J. B. OrlinNetwork Flows: Theory, Algorithms, and Applications, Prentice Hall; United States Ed edition, February 18, 1993
   2. J. L. Gross, J. Yellen, Graph Theory and Its Applications, Second Edition, Chapman & Hall/CRC, September 2005
   3. J. Matousek, B. Gärtner, Understanding and Using Linear Programming, Firs Edition, Springer, November, 2006
   4. R. Perlman, Interconnections: Bridges, Routers, Switches and Internetworking Protocols, Adison-Wesley, 20005.
   5. W. R. Stevens, B. Fenner, A. M. Rudoff, Unix Network Programming, Vol. 1: The Socket Network API, Third Edition, Addison-Wesley Professional, 2003
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   6
   Metode izvođenja nastave Rad na projektu.
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit
   Praktična nastava 0 Usmeni ispit 30
   Projekti 70
   Kolokvijumi
   Seminari 0