Navigacija

DS1DS - Distributivni sistemi - optimalno planiranje i eksploatacija

Specifikacija predmeta
Naziv Distributivni sistemi - optimalno planiranje i eksploatacija
Akronim DS1DS
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Elektroenergetske mreže i sistemi
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač)
  Nastavnik/saradnik (vežbe)
   Nastavnik/saradnik (DON)
    Broj ESPB 9.0 Status predmeta izborni
    Uslovljnost drugim predmetima nema
    Ciljevi izučavanja predmeta Osposobiti studente za teorijsko i praktično rešavanje složenih zadataka u oblasti planiranja i eksploatacije savremenih distributivnih sistema.
    Ishodi učenja (stečena znanja) Samostalno rešavanje složenih problema iz distributivnih sistema.
    Sadržaj predmeta
    Sadržaj teorijske nastave Otvorena istraživačka pitanja u planiranju i eksploataciji savremenih distributivnih sistema (DS). Raspodele snaga u DS sa proračunima sigurnosti, estimacije stanja, minimizacije gubitaka. Optimalno planiranje razvoja DS. Optimalna eksploatacija sa automatizacijom, rekonfiguracijom i obnavljanjem pogona u DS. Upravljanje potrošnjom i koncept minimizacije troškova pogona.
    Sadržaj praktične nastave seminarski rad
    Literatura
    1. 1.N. Rajaković, D. Tasić, G. Savanović: "Distributivne i industrijske mreže", Beograd, Akademska misao, 2004.
    2. 2. E. Lakervi, E.J. Holmes: " Electricity Distribution Network Design", Peter Peregrinus Ltd, 1995.
    3. 3. "Distribution Systems" Westinghouse Reference Book, USA, 1997.
    Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
    Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
    6
    Metode izvođenja nastave predavanja
    Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
    Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
    Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 70
    Praktična nastava 0 Usmeni ispit 0
    Projekti 0
    Kolokvijumi 30
    Seminari 0