Navigacija

19M081MMS - Matematičko modeliranje i simulacije

Specifikacija predmeta
Naziv Matematičko modeliranje i simulacije
Akronim 19M081MMS
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija master akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
  Uslovljnost drugim predmetima Matematički predmeti osnovnih studija
  Ciljevi izučavanja predmeta Povezivanje i primena znanja iz matematike, elektrotehnike i računarstva u pravljenju matematičkih modela kojima se opisuju realni sistemi u različitim oblastima, i kreiranje simulacija - računarskih eksperimenata, na osnovu formiranih modela, koje su neophodne kako bi se razumeli, predvideli i optimizovali modelirani sistemi.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Po završetku kursa student je u stanju da definiše, opiše i primeni osnovne koncepte vezane za matematičko modeliranje i simulacije mnogih savremenih problema iz oblasti elektrotehnike i računarstva, kao i da odabrane probleme rešava primenom adekvatnih matematičkih metoda i računarske alata kreiranjem simulacija.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Uvod u matematičko modeliranje i simulacije, ciklus simulacije; Klase modeliranja, izbor alata za opis modela, izvođenje osobine modela. Primeri diskretnih modela i simulacionih metoda (teorija igara, teorija odlučivanja, simulacije diskretnih događaja). Primeri kontinualnih modela i simulacija (dinamički sistemi, simulacije saobraćaja, modeli bazirani na parcijalnim diferencijalnim jednačinama).
  Sadržaj praktične nastave Kroz primere, zadatke i probleme, student saznaje kako da primeni teoreme i osnovne pojmove koje je naučio slušajući teorijsku nastavu. Posebno se priprema da rešava probleme koji se pojavljuju u stručnim-elektrotehničkim predmetima, uz korišćenje matematičkih programskih paketa.
  Literatura
  1. Hans-Joachim Bungartz e.a.: Modeling and Simulation: An Application-Oriented Introduction, Springer, 2013, na engleskom
  2. Milan Dražić, Matematičko modeliranje, Matematički fakultet, Beograd, 2017
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  3 1
  Metode izvođenja nastave Kombinacija tradicionalnih izlaganja na tabli, korišćenja slajdova, besplatnog matematičkog softvera (SAGE, Python sa bibliotekama), individualnog rada sa studentima na izradi projekata i objašnjavanju tekućeg gradiva.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit 20
  Praktična nastava Usmeni ispit 20
  Projekti 60
  Kolokvijumi
  Seminari