Navigacija

19M081FM - Fazi matematika

Specifikacija predmeta
Naziv Fazi matematika
Akronim 19M081FM
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija master akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
  Uslovljnost drugim predmetima
  Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje sa konceptima fazi matematike, fazi skupa i fazi logike, fazi metričkim prostorima, osobinama preslikavanja na njima definisanih, nelinearnim uslovima i primenama u elektrotehničkim naukama.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Osposobljavanje studenata da stečena znanja koriste u daljem obrazovanju i praksi, rešavaju matematičke modele fazi logike, kao i fazi metričkih prostora za formiranje iterativne metode kao optimalne za nalaženje rešenja raznih tipova jednačina koje proističu iz konkretnih problema fizike, elektrotehnike i drugih nauka.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Fazi skupovi, operacije na fazi skupovima, fazi aritmetika, fazi relacije i fazi funkcije, fazi logika, fazi metrika, skupovi i funkcije u fazi-metričkom prostoru, stavovi o fiksnim tačkama preslikavanja i iterativne metode kao posledica tih stavova.
  Sadržaj praktične nastave Korišćenje računarskih alata - fuzzy toolbox for Python, za realizaciju modela fazi logike. Realizacija iterativnih metoda pomoću Python biblioteka. Rešavanje problema koji se pojavljuju u elektrotehničkim predmetima, uz korišćenje matematičkih programskih paketa.
  Literatura
  1. Siniša Ješić, Teorija funkcija na fazi metričkim prostorima, skripta, Beograd 2006.
  2. Klir J. G., Yuan B., Fuzzy Sets and Fuzzy Logic: Theory and Applications, Prentice Hall PTR, New Jersey, USA, 1995, na engleskom
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  3 1
  Metode izvođenja nastave Kombinacija tradicionalnih izlaganja na tabli i korišćenja slajdova, propraćeno odgovarajućim primerima iz prakse, i individualnog rada sa studentima na izradi domaćih zadataka i objašnjavanju tekućeg gradiva.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit 30
  Praktična nastava 50 Usmeni ispit 20
  Projekti
  Kolokvijumi
  Seminari