Navigacija

19M074OOA - Optimizacioni algoritmi u inženjerstvu

Specifikacija predmeta
Naziv Optimizacioni algoritmi u inženjerstvu
Akronim 19M074OOA
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija master akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
Uslovljnost drugim predmetima Nema.
Ciljevi izučavanja predmeta Detaljno upoznavanje sa optimizacionim algoritmima koji se najčešće koriste u inženjerskoj praksi. Uvođenje u koncepte rešavanja optimzacionih problema u situacijama od interesa u praksi.
Ishodi učenja (stečena znanja) Osposobljavanje za praktičnu primenu optimizacionih algoritama u rešavanju inženjerskih problema.
Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave Pregled pojmova i predstavljanje osnovne teorije rešavanja optimizacionih problema. Klasifikacija optimizacionih problema i algoritama. Slučajno pretraživanje, sistematsko pretraživanje, gradijentni metod, tradicionalni metodi, simpleks algoritmi, genetički algoritam, simulirano kaljenje, diferencijalna evolucija i algoritam kretanja jata. Višekriterijumska optimizacija. Pareto front. Praktična primena.
Sadržaj praktične nastave Rešavanje optimizacionih problema korišćnjem računara.
Literatura
  1. Z. Michalewicz, D.B. Fogel, How to Solve It: Modern Heuristics, Springer; 2nd edition, 2004.
  2. Xin-She Yang, Engineering Optimization: An Introduction with Metaheuristic Applications, Wiley, 2010.
  3. D.E. Goldberg, Genetic Algorithms in Search, Optimization, and Machine Learning, Addison-Wesley Professional, 1989.
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
2 2 1
Metode izvođenja nastave Predavanja, rad na računaru, testovi, domaći zadaci i individualni projekti.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja 60 Pismeni ispit 30
Praktična nastava 10 Usmeni ispit
Projekti
Kolokvijumi
Seminari