Navigacija

19M071IAG - Inženjerski aspekti generisanja slike korišćenjem magnetske rezonanse

Specifikacija predmeta
Naziv Inženjerski aspekti generisanja slike korišćenjem magnetske rezonanse
Akronim 19M071IAG
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija master akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
  Uslovljnost drugim predmetima Nema
  Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje sa osnovnim inženjerskim problemima u generisanju slike korišćenjem magnetske rezonanse (magnetic resonsnse imaging - MRI).
  Ishodi učenja (stečena znanja) Poznavanje i razumevanje teorije nuklearne magnetske rezonanse. Poznavanje osnova dizajna glavnih sklopova uređaja za generisanje slike. Sposobnost za modelovanje statičkih i RF elektromagnetskih polja neophodnih za dobijanje slike. Razumevanje principa generisanja pobudnih signala, detekcije i obrade signala odziva.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Fizički koncepti nuklearne magnetske rezonanse. Magnetske osobine materijala. Blohova jednačina. Statičko magnetsko polje. Kružno polarisano RF magnetsko polje. Osnovni i gradijentni kalemovi. RF eksajteri. Uređaji nove generacije sa jakim magnetskim poljem. Impulsne pobude i kodne sekvence. Selekcija voksela. Kontrast i odnos signal-šum. Generisanje 2-D i 3-D slika. Angiografija.
  Sadržaj praktične nastave Praktičan rad na računarima i studentski projekti.
  Literatura
  1. R. W. Brown, Y-C, Cheng, E. M. Haacke, M. R. Thompson, and R. Venkatesan, Magnetic Resonance Imaging - Physical Principles and Sequence Design, 2nd ed., New Jersey, Wiley Blackwell, 2014.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  2 2
  Metode izvođenja nastave Predavanja i praktični zadaci za izradu korišćenjem računara.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit
  Praktična nastava 30 Usmeni ispit 30
  Projekti 40
  Kolokvijumi
  Seminari