Navigacija

19M071AMK - Algoritmi metoda konačnih elemenata u inženjerstvu

Specifikacija predmeta
Naziv Algoritmi metoda konačnih elemenata u inženjerstvu
Akronim 19M071AMK
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija master akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
  Uslovljnost drugim predmetima Nema.
  Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje sa osnovnim algoritmima koji se koriste u analizi inženjerskih problema metodom konačnih elemenata. Uvod u istraživački rad.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Poznavanje i razumevanje teorije numeričke analize inženjerskih problema. Sposobnost za formulisanje algoritama i pisanje softvera za modelovanje inženjerskih problema metodom konačnih elemenata. Utreniranost u modelovanju i simulaciji tipičnih inženjerskih problema metodom konačnih elemenata.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Diskretizacija diferencijalnih jednačina u inženjerskim problemima. Skalarni i vektorski konačni elementi. Transformacije koordinata. Granični uslovi. Prostorna diskretizacija (mešing). Diskretizacija u vremenu. Rešavanje sistema linearnih jednačina. AGS i veštački apsorberi. Hibridizacija sa drugim metodima. Primena u elektrotehnici, mehanici, građevinarstvu, dinamici fluida i transferu toplote.
  Sadržaj praktične nastave Praktičan rad na računarima i studentski projekti.
  Literatura
  1. J. N. Reddy, Introduction to the Finite Element Method 4E, McGraw-Hill, 2018.
  2. Z. Chen, The Finite Element Method, Its Fundamentals and Applications in Engineering, World Scientific, 2011.
  3. J. M. Jin and D. J. Riley, Finite Element Analysis of Antennas and Arrays, Wiley-IEEE Press, 2009.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  2 2
  Metode izvođenja nastave Predavanja i praktični zadaci za izradu korišćenjem računara.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit
  Praktična nastava 30 Usmeni ispit 30
  Projekti 40
  Kolokvijumi
  Seminari