Navigacija

19M064BI - Napredne tehnike u bioinformatici

Specifikacija predmeta
Naziv Napredne tehnike u bioinformatici
Akronim 19M064BI
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija master akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
  Uslovljnost drugim predmetima Nema
  Ciljevi izučavanja predmeta Osposobljavanje studenata za rešavanje složenijih bioinformatičkih problema. Razumevanje poboljšanja informacionih sadržaja koji se mogu formirati na osnovu velikih bioloških baza podataka i detaljnih merenja velikog broja fizoloških parametara. Unapređenje znanja o fiziologiji i funkciji ćelija na osnovu principa bioinformatike.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Na kraju ovog kursa, studenti bi trebalo: 1) da razumeju osnove ćelijske fiziologije i molekularne biologije, 2) da budu osposobljeni za rešavanje složenih problema u bioinformatici korišćenjem baza podataka, algoritama i softverskih alata i 3) da prepoznaju mogućnosti za primenu bioinformatike u odgovarajućim podoblastima biomedicine.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Relacije molekularne biologije i bioinformatike. Biološke baze podataka. Pretraga baza podataka sa sekvencama biomolekula. Poređenje sekvenci. Predikcija gena. Molekularna filogenetika. Strukturna bioinformatika. Komparativna genomika. Funkcionalna genomika. Proteomika. Napredni algoritmi u bioinformatici. Primene bioinformatike u medicini i biologiji.
  Sadržaj praktične nastave Vežbe koje sadrže primenu teorijskih principa, implementaciju algoritama i demonstracije korišćenja odgovarajućih softverskih alata u skladu sa temama obrađenim na predavanjima.
  Literatura
  1. J. Xiong: Essentials of Bioinformatics, Cambridge University Press, 2006.
  2. M. Zvelebil, J. O. Baum: Understanding Bioinformatics, Garland Science, 2008.
  3. D. W. Mount: Bioinformatics: Sequence and Genome Analysis, Cold Spring Harbor Laboratory Press, 2001.
  4. Group of authors, Bioinformatics Algorithms: Techniques and Applications, I. Mandoiu, A. Zelikovsky, eds., John Wiley & Sons, 2008.
  5. K-H. Liang: Bioinformatics for biomedical science and clinical applications, Woodhead Publishing Limited, 2013.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  3 2
  Metode izvođenja nastave 45 časova predavanja i seminara + 30 časova vežbi na tabli, demonstracija softverskih alata i studentskih seminara sa prezentacijama. Kolokvijum na polovini semestra. Ukupno 75 časova samostalnog učenja, od čega 3 časa nedeljno tokom semestra i približno 30 časova pripreme u ispitnom roku.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit 50
  Praktična nastava Usmeni ispit
  Projekti
  Kolokvijumi 30
  Seminari 20