Navigacija

19M061URO - Upravljanje radioaktivnim otpadom

Specifikacija predmeta
Naziv Upravljanje radioaktivnim otpadom
Akronim 19M061URO
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija master akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
  Uslovljnost drugim predmetima
  Ciljevi izučavanja predmeta Upoznaje studente sa fizičkim, tehnološkim, ekološkim i regulatornim aspektima upravljanja radioaktivnim otpadom
  Ishodi učenja (stečena znanja) Osposobljava studente za razumevanje principa upravnjanja radioaktivnim otpadom i sticanje veština za za razvoj i rukovođenje projektima za upravljanje radioaktivnim otpadom.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Poreklo i vrste radiaoktivnog otpada. Klasifikacija radioaktivnog otpada. Faze upravljanja radioaktivnim otpadom. Skladištenje radioaktivnog otpada. Transport radioaktivnih materija. Odlaganje radioaktivnog otpada. Ispuštanje radioaktivnog otpada u životnu sredinu. Dekomisija. Regulatorni okvir za upravljanje radioaktivnim otpadom.
  Sadržaj praktične nastave Računske vežbe i studije slučaja. Seminarski radovi i domaći zadaci sa praktičnim problemima iz oblasti upravljanja radioaktivnim otpadom.
  Literatura
  1. Olivera Ciraj-Bjelac, Milan Vujović, Upravljanje radioaktivnim otpadom, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu, 2017.
  2. Feretić D. Uvod u nuklearnu energetiku, Školska knjiga, Zagreb, 2010
  3. International Atomic Energy Agency, The Principles of Radioactive Waste Management, IAEA Safety Series, No. 111-F, 1996
  4. Shinya Nagasaki, Shinichi Nakayama (Ed). Radioactive Waste Engineering and Management. Springer, 2015
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  3 1
  Metode izvođenja nastave 45 časova predavanja + 15 časova računskih vežbi
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit 50
  Praktična nastava Usmeni ispit
  Projekti
  Kolokvijumi
  Seminari 50