Navigacija

19M061MIT - Medicinska informatika i telemedicina

Specifikacija predmeta
Naziv Medicinska informatika i telemedicina
Akronim 19M061MIT
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija master akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
  Uslovljnost drugim predmetima Nema
  Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata sa osnovnim principima sistematskog i standardizovanog formiranja i korišćenja relevantnih informacija u zdravstvu, kao i prikupljanja medicinskih podataka o pacijentu sa jedne strane i njihovog slanja na drugu lokaciju radi ispitivanja, konsultacija i formiranja dijagnoze.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Osposobljava studente za korišćenje novih tehnologija u medicinskoj informatici: formiranje elektronskog zdravstvenog kartona, pristup informacijama, pretraživanje i pronalaženje željenih informacija, kao i upotreba pronađenih informacija u dijagnostici. Obezbeđivanje privatnosti, sigurnosti i zaštite informacija.
  Sadržaj predmeta
  Link ka stranici predmeta https://www.etf.bg.ac.rs/sr-lat/fis/karton_predmeta/19M061MIT-2019#gsc.tab=0
  Sadržaj teorijske nastave Biomedicinski podaci. Elektronski zdravstveni karton. Obrada i standardizacija (HL7 i DICOM) medicinskih informacija. Baze podataka i pretraživanje informacija. Institucioni informacioni sistemi: bolnički, radiološki, farmakološki. Upotreba medicinskih podataka kao podrška u savremenoj dijagnostici. Osnovni principi telemedicine. Ekonomski, zakonski i etički aspekti telemedicine.
  Sadržaj praktične nastave Auditorne vežbe i vežbe uz primenu računara, istraživački rad
  Literatura
  1. A. Holzinger, "Biomedical Informatics Discovering Knowledge in Big Data", Springer, 2014.
  2. E. Coiera, "Guide to Health Informatics", CRC Press, 2015.
  3. H.K.Huang, "PACS and Imaging Informatics", John Wiley & Sons, 2010.
  4. Sajeesh Kumar, Bruce E. Dunn (Eds.), "Telepathology", Springer, 2009.
  5. H. Eren, J.G. Webster, "Telemedicine and Electronic Medicine", CRC Press, 2016.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  3 1
  Metode izvođenja nastave Predavanja, auditorne vežbe, seminarski rad.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 40
  Praktična nastava 30 Usmeni ispit 0
  Projekti 30
  Kolokvijumi 0
  Seminari 0