Navigacija

19M044RNS - Projektovanje i razvoj namenskog softvera

Specifikacija predmeta
Naziv Projektovanje i razvoj namenskog softvera
Akronim 19M044RNS
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija master akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
Uslovljnost drugim predmetima Ne postoji formalni uslov, ali je očekivano poznavanje gradiva koje se izučava u okviru predmeta Arhitektura i organizacija namenskih sistema, Programiranje 1 i 2.
Ciljevi izučavanja predmeta Cilj predmeta je upoznavanje studenata sa konceptima i pristupima u projektovanju i razvoju namenskog softvera. Kroz praktičnu nastavu studenti se osposobljavaju za rešavanje specifičnih izazova i problema koji se odnose na definisanje arhitekture softvera i razvoj komponenti namenskog softvera koji direktno interaguju sa hardverom sistema.
Ishodi učenja (stečena znanja) Sistematizovan pristup u primeni stečenih znanja, vezano za celokupan postupak razvoja softvera namenskog sistema. Stečena znanja su primenljiva u širem domenu razvoja različitih namenskih sistema i aplikacija.
Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave Faze razvoja namenskog softvera, razvojna okruženja i alati. Apstrakcija hardvera namenskog sistema. Uvod u hardver/softver ko-dizajn. Modeliranje interakcije između komponenti softvera, dijagrami aktivnosti i sekvence. Arhitektura softvera namenskog sistema, osnovni arhitekturalni stilovi. Metode i principi testiranja namenskog softvera.
Sadržaj praktične nastave Razmatranje različitih aspekata i primera primene predstavljenih koncepata razvoja namenskog softvera u rešavanju konkretnih projektnih problema.
Literatura
  1. Michael Barr, Anthony Massa, Programming Embedded Systems with C and GNU Development Tools, O'Reilly Media Inc, 2006. ISBN: 0-596-00983-6.
  2. David E. Simon, An Embedded Software Primer, Addison-Wesley, 1999. ISBN: 0-201-61569-X
  3. Qing Li, Carolyn Yao, Real-Time Concepts for Embedded Systems, CMP Books © 2003. ISBN: 1-57820-124-1
  4. Embedded Design Handbook, Intel Corporation, 2018
  5. Microsoft Application Architecture Guide: Patterns and Practices, Microsoft Corporation, 2009. ISBN 978-0-735-6271-0
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
3 1 1
Metode izvođenja nastave Predavanja i auditorne vežbe drže se uz elektronske prezentacije. Laboratorijske vežbe podrazumevaju studentski rad u laboratoriji na konkretnim razvojnim sistemima. Praktična nastava podrazumeva samostalni studentski rad na realizaciji sofvera namenskog sistema prema zadatoj specifikaciji zahteva.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit 40
Praktična nastava 30 Usmeni ispit
Projekti
Kolokvijumi 30
Seminari