Navigacija

19M024KEE - Kvalitet električne energije u elektroenergetskim mrežama

Specifikacija predmeta
Naziv Kvalitet električne energije u elektroenergetskim mrežama
Akronim 19M024KEE
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija master akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
Uslovljnost drugim predmetima nema uslova
Ciljevi izučavanja predmeta Specifikacija problema kvaliteta električne energije u elektroenergetskim mrežama. Upoznavanje sa metodama i uređajima za rešavanje problema kvaliteta električne energije.
Ishodi učenja (stečena znanja) Osposobljavanje studenata za razumevanje različitih aspekata kvaliteta električne energije i primenu adekvatnih mera za rešavanje problema kvaliteta električne energije u elektroenergetskim sistemima.
Sadržaj predmeta
Link ka stranici predmeta http://ees.etf.bg.ac.rs/predmet.php?Id=75
Link ka predavanjima https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aSf91slDboVtA7sP6kAmaCx0aKUD8Y1GtRdSqW2v1DBg1%40thread.tacv2/conversations?groupId=688d1974-b92c-4216-882c-b5b80342ccdf&tenantId=1774ef2e-9c62-478a-8d3a-fd2a495547ba
Sadržaj teorijske nastave Standardi u oblasti kvaliteta električne energije. Izobličenja napona. Harmonijska izobličenja. Izvori viših harmonika. Metode za poboljšanje kvaliteta električne energije. Filtri viših harmonika. Popravka faktora snage u prisustvu harmonijskih izobličenja. Monitoring kvaliteta električne energije. Uticaj distribuirane proizvodnje na kvalitet električne energije.
Sadržaj praktične nastave Merenje pokazatelja kvaliteta električne energije.
Literatura
  1. J. C. Das, Power System Harmonics and Passive Filter Design, Wiley, 2015
  2. V. Katić, A. Tokić, T. Konjić: Kvalitet električne energije, knjiga u sklopu EU Tempus projekta
  3. R. C. Dugan, S. Santoso, M. F. McGranaghan, H. W. Beaty, Electrical Power System Quality (2nd Edition), 2003
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
2 1 1
Metode izvođenja nastave Klasična predavanja i predavanja u elektronskoj formi. Vežbe obuhvataju rešavanje zadataka, merenja u laoboratoriji, simulacije na računaru i izradu seminarskog rada.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit 60
Praktična nastava 20 Usmeni ispit
Projekti
Kolokvijumi
Seminari 20