Navigacija

19M014VMP - Regulisani višemotorni pogoni

Specifikacija predmeta
Naziv Regulisani višemotorni pogoni
Akronim 19M014VMP
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija master akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
  Uslovljnost drugim predmetima Predznanje iz predmeta koji čine jezgro nastave na smerovima EPP i EES Energetskog odseka ETF. Elektromotorni pogoni.
  Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenta sa rešenjima pokretanja procesa i sistema sa regulisanim višemotornim pogonima, analizom, integracijom neophodne opreme, izborom strukture i parametara sistema za upravljanje.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Sposobnost za korišćenje, upravljanje i projektovanje regulisanih višemotornih pogona: • Analizu rada regulisanog višemotornog pogona u stacionarnim i dinamičkim režimima. • Modelovanje mehaničkih sprega u višemotornom pogonu. • Projektovanje upravljačkih algoritama višemotornog pogona.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Uvod. Definicije. Funkcionalna, tehnološka i mehanička spregnutost višemotornih pogona (VP). Uloga i primena. Strukture napajanja i raspodela opterećenja. Regulacione strukture VP. Načini generisanja referentnih veličina. Upravljanje, koordinirani rad pogona, raspodela opterećenja. Modelovanje i simulacija. Primena softverskih alata u analizi, sintezi, i praćenju rada višemotornog pogona.
  Sadržaj praktične nastave Višemotorni pogoni (VP) sa motorima jednosmerne struje i asinhronim motorima. Upravljanje, raspodela opterećenja, zajedničko napajanje (load sharing). Primeri sa analizom. Primena vektorskog upravljanja i direktne kontrole momenta u VP, moguće prednosti. Primena simulacionih modela u analizi, sintezi, i praćenju rada pogona. Korišćenje savremenih softverskih alata za praćenje rada i podešavanje VP.
  Literatura
  1. B. Jeftenić, M. Bebić, S. Štatkić „Višemotorni pogoni“, Akadmeska Misao, 2011
  2. Višemotorni pogoni - Skripta u elektronskom formatu dostupna studentima na sajtu www.pogoni.etf.bg.ac.rs
  3. V. Vučković, „Električni pogoni“, Akademska misao, 2002.
  4. B. Jeftenić, sa saradnicima „Elektromotorni pogoni zbirka rešenih zadataka“, Akademska misao, 2003
  5. B.Jeftenić, V.Vasić, Đ.Oros ”REGULISANI ELEKTROMOTORNI POGONI rešeni problemi sa elementima teorije", Akademska Misao, 2004.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  2 2
  Metode izvođenja nastave Predavanja, Računske vežbe
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 0
  Praktična nastava 0 Usmeni ispit 50
  Projekti 0
  Kolokvijumi 0
  Seminari 50