Navigacija

19M013EP2 - Napredne tehnologije energetskih pretvarača

Specifikacija predmeta
Naziv Napredne tehnologije energetskih pretvarača
Akronim 19M013EP2
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija master akademske studije
Nastavnik (predavač)
  Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
  Uslovljnost drugim predmetima Pohađana nastava iz Elemenata elektronike (OG2EE) i Energetskih pretvarača 1
  Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata sa naprednim topologijama konvertora. Uporedna analiza pojedinih topologija sa stanovišta kvaliteta upotrebe električne energije i kvaliteta napona na opterećenju. Upoznavanje studenata sa osnovnim principima i tehnikama impulsno-širinske modulacije, analiza harmonijskih izobličenja i filtera izlaznog napona.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti treba da razumeju principe funkcionisanja PWM čopera i monofaznih i trofaznih naponski kontrolisanih PWM inveretora. Na osnovu stečenog znanja, studenti treba da umeju da, za zadate radne uslove, odaberu optimalnu topologiju čopera i invertora.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Tipovi čopera: spuštač napona, podizač napona, spuštač-podizač napona. Čoperi sa galvanskom izolacijom: direktni i indirektni čoperi, poludijagonalni most. Višefazni čoperi. Monofazni i trofazni invertori sa kvadratnim izlaznim naponom, harmonijska izobličenja i Napredne tehnike impulsno-širinske modulacije, PWM naponski invertori. Višenivojski invertori.
  Sadržaj praktične nastave Analiza rada PWM čopera i PWM naponskih invertora merenjem na laboratorijskim prototipovima pretvarača.
  Literatura
  1. George W. Arnold et al., ADVANCED POWER ELECTRONICS CONVERTERS, IEEE Press, 2015
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  2 2 0.5
  Metode izvođenja nastave Nastava se izvodi kroz predavanja, auditorne i laboratorijske vežbe
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 35
  Praktična nastava 30 Usmeni ispit 35
  Projekti
  Kolokvijumi 0
  Seminari 0