Navigacija

19E112OR - Organizacija računara

Specifikacija predmeta
Naziv Organizacija računara
Akronim 19E112OR
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
Uslovljnost drugim predmetima Osnovi računarske tehnike
Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje sa strukturom računara, elementima arhitekture i organizacije procesora, strukturom magistrale, ulazno/izlaznog sistema i memorijskog sistema.
Ishodi učenja (stečena znanja) Po završetku kursa studenti će biti sposobni da razumeju: strukturu računara; elemente arhitekture i organizacije računara, strukturu magistrale, ulazno/izlaznog sistema, i memorijskog sistema.
Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave Struktura računara. Arhitektura. Programski model. Tipovi podataka. Formati instrukcija. Načini adresiranja. Skup instrukcija. Prekid. Organizacija. Magistrala. Arbitracija. Ciklusi. Ulaz/izlaz. Periferije i kontroleri periferija. Programiranje. Virtuelna memorija. Keš memorija.
Sadržaj praktične nastave Struktura računara. Arhitektura. Programski model. Tipovi podataka. Formati instrukcija. Načini adresiranja. Skup instrukcija. Prekid. Organizacija. Magistrala. Arbitracija. Ciklusi. Memorija. Ulaz/izlaz. Periferije i kontroleri periferija. Programirani ulaz/izlaz.
Literatura
  1. J. Đorđević, Arhitektura i organizacija računara, http://rti.etf.bg.ac.rs/
  2. J. Đorđević i dr., Arhitektura i organizacija računara, Zbirka rešenih zadataka, http://rti.etf.bg.ac.rs/
  3. J. Đorđević, N. Grbanović, B. Nikolić, Z. Radivojević, M. Punt, "ARHITEKTURA RAČUNARA : edukacioni računarski sistem : priručnik za simulaciju sa zadacima," Akademska misao 2015.
  4. J. Đorđević, "ARHITEKTURA RAČUNARA : edukacioni računarski sistem : arhitektura i organizacija računarskog sistema"
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
2 2 1
Metode izvođenja nastave Predavanja, auditorne vežbe, i laboratorijske vežbe.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 50
Praktična nastava 20 Usmeni ispit 0
Projekti
Kolokvijumi 30
Seminari 0