Navigacija

19E082NAD - Numerička analiza i diskretna matematika

Specifikacija predmeta
Naziv Numerička analiza i diskretna matematika
Akronim 19E082NAD
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Signali i sistemi
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
Uslovljnost drugim predmetima
Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata sa principima numeričke matematike i diskretne matematike, načinima odabira odgovarajućih metoda u zavisnosti od prirode problema i sa primenom u elektrotehnici i računarstvu. Postavljanje temelja teoretskom programiranju i upoznavanje studenta sa elementima Algebre i logike.
Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti su osposobljeni da primenjuju algoritme numeričke matematike i metode diskretne matematike u stručnim predmetima.
Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave Analiza greške. Iterativni procesi. Numeričke metode za rešavanja linearnih i nelinearnih jednačina. Teorija interpolacije i aproksimacije funkcija. Numeričko diferenciranje i integracija. Primene matematičkih alata. Diskretna matematika: Uvod u složenost algoritama, Tjuringova mašina, rekurzivne funkcije. Matematička logika i primena principa rezolucije. Algebra – mreže i konačna polja.
Sadržaj praktične nastave Kroz primere, zadatke i probleme student saznaje kako da primeni teoreme i osnovne pojmove koje je naučio kroz teorijsku nastavu. Posebno se priprema da rešava probleme koji se pojavljuju u stručnim elektrotehničkim predmetima.
Literatura
  1. Branko Malešević, Ivana Jovović: Skripta iz složenosti algoritama, Beograd 2017
  2. Nataša Ćirović, Numerička matematika, Beograd 2018, elektronsko izdanje https://www.etf.bg.ac.rs/uploads/files/udzbenici/Natasa%20Cirovic%20Numericka%20matematika%20CIP.pdf
  3. D. Cvetković, S. Simić: Odabrana poglavlja iz diskretne matematike, Akademska misao, Beograd 2005.
  4. D. Tošić, M. Jovanović, B. Malešević: Ispitni zadaci iz matematike IV, Akademska misao, Beograd 2002.
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
2 2 1
Metode izvođenja nastave Kombinacija tradicionalnih izlaganja na tabli, korišćenja slajdova, individualnog rada sa studentima na izradi domaćih zadataka i objašnjavanju tekućeg gradiva. Rad sa manjim grupama studenata u vidu laboratorijskih vežbi u okviru kojih se studenti ohrabruju da individualno ili u timu daju programsku realizaciju pređenog gradiva.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 35
Praktična nastava 30 Usmeni ispit 0
Projekti 0
Kolokvijumi 35
Seminari 0