Navigacija

19E072PRTK - Praktikum iz računarske analize trofaznih kola

Specifikacija predmeta
Naziv Praktikum iz računarske analize trofaznih kola
Akronim 19E072PRTK
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Energetika
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 3.0 Status predmeta izborni
  Uslovljnost drugim predmetima Nema.
  Ciljevi izučavanja predmeta Izlaganje osnovnih koncepata analize pomoću računara koji se koriste u softverskim paketima za simulaciju trofaznih električnih kola sa gledišta inženjera i istraživača elektroenergetike. Uvođenje osnova za analizu modela elektroenergetskih sistema i naprava za numeričku i simboličku analizu u vremenskom i frekvencijskom domenu. Izgradnja osnovnih znanja iz teorije i primene simetričnih komponenti.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Razumevanje osnovnih koncepata analize trofaznih električnih kola pomoću računara i odgovarajućih matematičkih algoritama. Rešavanje linearnih trofaznih električnih kola u vremenskom i frekvencijskom domenu pomoću sistema kompjuterske algebre.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Osnovni koncepti računarske simulacije trofaznih električnih kola. Simboličko i numeričko izračunavanje simetričnih komponenti. Modelovanje i simulacija elektroenergetskih vodova, komponenti i sistema pomoću savremenih softverskih alata.
  Sadržaj praktične nastave Rešavanje praktičnih električnih kola pomoću softverskih alata.
  Literatura
  1. J. C. Das, Understanding Symmetrical Components for Power System Modeling, IEEE Press, Wiley, 2017.
  2. A. L. Shenkman, Circuit Analysis for Power Engineering, Springer, Dordrecht, 1998.
  3. M. Potrebić, D. Tošić, Zbirka ispitnih zadataka iz Teorije električnih kola, Akademska misao, 2012.
  4. Viktor Perelmuter, Electrotechnical Systems: Simulation with Simulink and SimPowerSystems, Taylor & Francis Group, Boca Raton, 2013.
  5. Won Y. Yang, Seung C. Lee, Circuit Systems with MATLAB and PSpice, John Wiley & Sons, Singapore, 2007.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  1 1
  Metode izvođenja nastave Predavanja, vežbe na računarima.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 50
  Praktična nastava 0 Usmeni ispit 0
  Projekti
  Kolokvijumi 50
  Seminari 0