Navigacija

19E072PRK - Praktikum iz računarske analize kola

Specifikacija predmeta
Naziv Praktikum iz računarske analize kola
Akronim 19E072PRK
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 3.0 Status predmeta izborni
  Uslovljnost drugim predmetima Nema.
  Ciljevi izučavanja predmeta Izlaganje osnovnih koncepata analize pomoću računara koji se koriste u softverskim paketima za simulaciju električnih kola sa gledišta inženjera i istraživača elektrotehnike. Uvođenje osnova za analizu modela elektrotehničkih sistema i naprava za numeričku i simboličku analizu u vremenskom i frekvencijskom domenu. Izgradnja osnovnih znanja analogne obrade signala pomoću električnih kola.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Razumevanje osnovnih koncepata analize električnih kola pomoću računara i odgovarajućih matematičkih algoritama. Rešavanje linearnih električnih kola u vremenskom i frekvencijskom domenu pomoću sistema kompjuterske algebre.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Osnovni koncepti računarske simulacije električnih kola pomoću savremenih softverskih alata. Fazorska analiza. Odziv na početne uslove, pobudu i potpun odziv. Rezonancija. Frekvencijski odziv. Bodeovi dijagrami. Trofazna kola. Simboličko rešavanje električnih kola. Vodovi.
  Sadržaj praktične nastave Rešavanje praktičnih električnih kola pomoću softverskih alata.
  Literatura
  1. Viktor Perelmuter, Electrotechnical Systems: Simulation with Simulink and SimPowerSystems, Taylor & Francis Group, Boca Raton, 2013.
  2. M. Potrebić, D. Tošić, Zbirka ispitnih zadataka iz Teorije električnih kola, Akademska misao, 2012.
  3. Farid N. Najm, Circuit Simulation, John Wiley & Sons, Hoboken, 2010.
  4. Won Y. Yang, Seung C. Lee, Circuit Systems with MATLAB and PSpice, John Wiley & Sons, Singapore, 2007.
  5. James W. Nilsson, Susan A. Riedel, Electric Circuits, 9th Ed., Prentice Hall, 2011.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  1 1
  Metode izvođenja nastave Predavanja, vežbe na računarima.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 50
  Praktična nastava 0 Usmeni ispit 0
  Projekti 0
  Kolokvijumi 50
  Seminari 0