Navigacija

19E071OE2 - Osnovi elektrotehnike 2

Specifikacija predmeta
Naziv Osnovi elektrotehnike 2
Akronim 19E071OE2
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 6.0 Status predmeta obavezan
  Uslovljnost drugim predmetima nema
  Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje sa osnovnim konceptima, jednačinama i metodima analize stacionarnih magnetskih polja i elektromagnetske indukcije. Uvođenje u koncepte, metode analize i teoreme električnih kola promenljivih struja.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Osposobljavanje studenata za analitičko rešavanje praktičnih problema elektromagnetskih polja i ovladavanje metodima za efikasno rešavanje složenih linearnih električnih kola prostoperiodičnih struja.
  Sadržaj predmeta
  Link ka stranici predmeta http://oet.etf.rs/
  Sadržaj teorijske nastave Stalno magnetsko polje. Bio-Savarov zakon. Magnetski fluks. Amperov zakon. Feromagnetski materijali. Uopšteni Amperov zakon. Promenljivo elektromagnetsko polje. Faradejev zakon. Induktivnosti. Energija. Kola promenljivih struja. Opšte jednačine. Fazori i kompleksni račun. Metodi rešavanja kola. Teoreme. Trofazna kola. Frekvencijske karakteristike. Prelazni režimi.
  Sadržaj praktične nastave nema
  Literatura
  1. A. Đorđević, Osnovi elektrotehnike, 3. deo (Elektromagnetizam), Akademska misao, Beograd, 2016.
  2. A. Đorđević, Osnovi elektrotehnike, 4. deo (Kola promenljivih struja), Akademska misao, Beograd, 2016.
  3. G. Božilović, D. Olćan, A. Đorđević, Zbirka zadataka iz Osnova elektrotehnike, 3. deo (Elektromagnetizam), Akademska misao, Beograd, 2016.
  4. G. Božilović, D. Olćan, A. Đorđević, Zbirka zadataka iz Osnova elektrotehnike, 4. deo (Kola promenljivih struja), Akademska misao, Beograd, 2016.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  3 3
  Metode izvođenja nastave Predavanja i auditorne vežbe.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 70
  Praktična nastava 0 Usmeni ispit 0
  Projekti
  Kolokvijumi 30
  Seminari 0