Navigacija

19E064PLM - Primena lasera u medicini

Specifikacija predmeta
Naziv Primena lasera u medicini
Akronim 19E064PLM
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Fizička elektronika - smer Biomedicinski i ekološki inženjering
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
  Uslovljnost drugim predmetima nema
  Ciljevi izučavanja predmeta Upoznaje studente sa fizičkim zakonima vezanim za rad kvantih generatora i laserskih sistema. Uvod u osnove modelovanja interakcije (hirurgija, biostimulacija, tretmani, i dr.), i principi mernih tehnika u medicini i dijagnostici, dozimetrija i zaštita. Konstrukcija i optimizacija lasera za medicinske primene.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti se osposobljavaju da samostalno preračunaju parametre lasera u konkretnoj primeni. Poznavanje mernih tehnika i postojećih primena. Razvijanje intuicije za potencijalne dijagnostičke primene. Stiču uvid u složenost biološkog tkiva. Razvijaju svest o opasnostima od zračenja i značaju zaštite.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Uvod u fiziku lasera i interakciju laserskog zračenja sa organskim materijalom. Pregled konstrukcije osnovnih tipova medicinskih lasera. Konkretne primene lasera u hirurgiji, biostimulaciji, dijagnostici i terapiji. Odabrana poglavlja laserske dozimetrije. Trendovi daljih primena lasera.
  Sadržaj praktične nastave Fotometrija. Polarizacija. Modulacija. Interakcija sa biološkim tkivom. Principi primena (konstrukcija praktičnih sistema). Proračun izlazne snage i odabir režima rada lasera.
  Literatura
  1. M.Srećković, P.Osmokrović, Lj. Konstantinović, V.Arsoski, "Izabrane primene lasera u medicini i interakcija lasera sa biomaterijalom, Zavod za fiziku tehničkih fakulteta, Beograd, 2010.
  2. M.Srećković, S.Ostojić, S.Ristić, J.Ilić, V.Arsoski, "Zbirka zadataka iz kvantne elektronike, laserske tehnike i srodnih oblasti i primena", Tehnički fakultet, Čačak, 2007.
  3. M.Srećković, "Zbirka zadataka i problema iz osnova laserske tehnike i primena", Naučna knjiga, Beograd, 1987.
  4. K. Nouri Ed., "Lasers in Dermatology and Medicine", Springer International Publishing, 2018.
  5. R. W. Waynant Ed., "Lasers in Medicine", CRC Press, 2001.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  3 2
  Metode izvođenja nastave 45 časova predavanja i 30 časova računskih vežbi
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 10 Pismeni ispit 0
  Praktična nastava 0 Usmeni ispit 30
  Projekti 0
  Kolokvijumi 30
  Seminari 30