Navigacija

19E064EOIE - Ekološki obnovljivi izvori energije

Specifikacija predmeta
Naziv Ekološki obnovljivi izvori energije
Akronim 19E064EOIE
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
  Uslovljnost drugim predmetima Nema
  Ciljevi izučavanja predmeta Objasniti probleme održivog razvoja sa stanovišta zateva za energijom u rastućoj ljudskoj populaciji. Objasniti problem efikasnosti pri prelasku energije iz jednog domena u drugi. Upoznavanje studenata sa tehnološkim postupcima konverzije energije iz obnovljivih izvora. Objasniti važnost pozicioniranja solarnih panela kao i princip rada i tehnologiju izrade. Upoznavanje sa energetskim skladištima.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Poznavanje energetskih izvora na Zemlji i mogućnosti njihovog korišćenja kao i efikasnosti konverzije energije. Student zna da optimalno postavi solarni panel i na osnovu softvera odredi energetski prinos i ekonomsku isplativost. Student zna da odabere optimalno energetsko skladište. Osposobljavanje studenta sa različitim izazovima vezanim za merenje i eksploataciju energije vetra.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Energetska potrošnja čovečanstva. Obnovljivi izvori energije i njihove osobine. Efikasnost konverzije energije. Određivanje položaja Sunca. Fotonaponski paneli, fizički principi rada, tehnologija i osobine. Solarni kolektori. Energetska skladišta. Energija vetra, senzori i merne metode. Procena energetskog potencijala. Karakteristike i upotreba vetrogeneratora. Distibuirani izvori energije.
  Sadržaj praktične nastave Karakterizacija solarnog panela, merenje brzine vetra i uvod u RETScreen softver.
  Literatura
  1. J. Twidell, T. Weir, Renewable Energy Resources, Taylor & Francis Group, London and New York, 2006
  2. www.pveducation.org
  3. Erich Hau, Windturbines, Springer Verlag, 2000.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  3 2
  Metode izvođenja nastave 45 časova predavanja + 15 časova vežbi na tabli + 15 časova rada na terenu (karakterizacija solarnog panela i merenje brzine vetra) i uvod u RETScreen softver.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit 50
  Praktična nastava 10 Usmeni ispit
  Projekti
  Kolokvijumi 40
  Seminari