Navigacija

19E052EM - Električna merenja

Specifikacija predmeta
Naziv Električna merenja
Akronim 19E052EM
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
  Uslovljnost drugim predmetima nema
  Ciljevi izučavanja predmeta Cilj predmeta je osposobljavanje studenata za rad u laboratoriji, odnosno merenje napona, struje, električne otpornosti, impedanse i frekvencije, kao i procenu merne nesigurnositi i obradu rezultata merenja. Takođe, cilj predmeta je da se studenti obuče da izaberu adekvatan metod merenja i projektuju jednostavnije merne instrumente.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Student će biti osposobljen da: -koristi merne instrumente -meri osnovne električne veličine i proceni mernu nesigurnost -izabere merni metod koji odgovara problemu -modifikuje postojeće merne instrumente i projektuje jednostavne merne instrumente.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Jedinice mere, zakonska metrologija. Obrada rezultata merenja, merna nesigurnost. Analogni instrumenti. Proširenje mernog opsega. Elektronski i digitalni instrumenti. Merenje jednosmernih i naizmeničnih struja i napona. Osciloskop. Metode merenja električnih i neelektričnih veličina. Softverski definisana instrumentacija. Protokoli komunikacije uređaja. Primena mernih metoda u upravljačkim sistemima.
  Sadržaj praktične nastave Osnovna merenja u kolima jednosmerne i naizmenične struje; Merenje naizmeničnih napona: efektivna i srednja vrednost; Proširenje mernog opsega instrumenta, unutrašnja otpornost instrumenta; Merenja pomoću oscilokopa; Uvod u softverski dizajniranu instrumentaciju; Mostovi za jednosmernu i naizmeničnu struju; Merenje otpornosti - merna nesigurnost; Primer sistema za merenje neelektričnih veličina.
  Literatura
  1. S. Tumanski: Principles of Electrical Measurement, CRC Press, 2006.
  2. P. Pejović: Princip rada i primena osciloskopa, ETF, 2016
  3. J. Ćertić, M. Janković, P. Pejović: Primeri ispitnih zadataka iz električnih merenja - skripta
  4. J. Ćertić, M. Janković: Laboratorijske vežbe iz električnih merenja - skripta
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  2 3
  Metode izvođenja nastave Predavanja, laboratorijske vežbe.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit 60
  Praktična nastava 20 Usmeni ispit
  Projekti
  Kolokvijumi 20
  Seminari