Navigacija

19E043ANR - Arhitektura i organizacija namenskih računara

Specifikacija predmeta
Naziv Arhitektura i organizacija namenskih računara
Akronim 19E043ANR
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Elektronika i digitalni sistemi
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 6.0 Status predmeta obavezan
  Uslovljnost drugim predmetima
  Ciljevi izučavanja predmeta Predmet ima za cilj da studenti steknu razumevanje arhitekture procesora koji se koriste u jedno ili više procesorskim platformama, uključujući i hijerarhije memorija, posebno za namenske računarske sisteme. Studenti će se upoznati sa procesorima od opšte namenskih do visoko optimizovanim. Naglasak kursa je na kompromisu između performansi, fleksibilnosti, programabilnosti, potrošnje i cene.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti će biti sposobni da kvantifikuje dizajnerske odluke u smislu potrošnje, performansi i cene. Svrha kursa je da studentima omogući da razumeju principe dizajna i rad procesorskih arhitektura, i da ih procene i kvalitativno i kvantitativno.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Elementi procesora kao konačne mašine stanja. Arhitektura instrukcijskog seta. CISC i RISC arhitekture. Protočnost i paralena obrada podataka i instrukcija. Skalarne i vektorske arhitekture. VLIW arhitekture. Opsluživanje prekida – poliranje i vektorisanje. Magistrale. Von Neumann i Harvard arhitekture. Memorija. Virtuelne memorije. Keš memorije. Interfejsi.
  Sadržaj praktične nastave Primeri relizacije koncepata teorijske nastave na konkretnim arhitekturama. Primer RISC V arhitekture instrukcijskog seta i realizacije. Veza ka višim programskim jezicima.
  Literatura
  1. D.A. Patterson, J.L. Hennessy - Computer Organization and Design, The Hardware/Software Interface: RISC-V Edition, 2018 Elsevier Inc.
  2. J.L. Hennessy, D.A. Patterson - Computer Architecture, A quantitative approach, Sixth Edition, 2019 Elsevier Inc.
  3. J.A. Fisher, P. Faraboschi, C. Young - Embedded Computing, 2005 Elsevier Inc.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  3 2
  Metode izvođenja nastave Predavanja i praktične vežbe.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit 45
  Praktična nastava Usmeni ispit 10
  Projekti
  Kolokvijumi 45
  Seminari