Navigacija

19E034AI - Arhitektura interneta

Specifikacija predmeta
Naziv Arhitektura interneta
Akronim 19E034AI
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
Uslovljnost drugim predmetima Nema
Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata sa arhitekturom Interneta. Obuhvata arhitekturu baziranu na IPv4 i IPv6 protokolskim stekovima i MPLS protokolu i multicast rutiranju. Upoznavanje studenata sa protokolima koji se koriste za rutiranje saobraćaja na Internetu.
Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti treba da umeju da za IPv4, IPv6 i MPLS protokole: -Analiziraju proces rutiranja saobraćaja na mreži i otklone probleme. -Samostalno urade tehničko rešenje povezivanja više udaljenih računarskih mreža u jedinstvenu mrežu i njeno povezivanje na Internet. -Konfigurišu Cisco rutere u cilju implementacije prethodno definisanog tehničkog rešenja.
Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave Adresiranje kod IPv4, IPv6 i multicast protokola. Rekapitulacija znanja i način konfigurisanja RIP, RIPV2, OSPF, EIGRP, BGP-V4 protokola. Protokoli rutiranja u IPv6 mrežama: RIPng, OSPFv3, MP-BGP. Migracija sa IPv4 na IPv6. MPLS arhitektura. Internet Exchange. Multicast prenos podataka i protokoli rutiranja.
Sadržaj praktične nastave Upoznavanje studenata sa radom na komunikacionoj opremi proizvođača Cisco Systems. Samostalna izrada tehničkog rešenja povezivanja više lokacija u jedinstvenu komunikacionu mrežu na bazi IP protokola.
Literatura
  1. C. Huitema:Routing in the Internet (2nd Edition), Prentice Hall, 2000
  2. D. Teare, B. Vachon, R. Graziani: Implementing Cisco IP Routing (ROUTE) - Foundation Learning Guide, Cisco Press, 2015
  3. D. Comer: Internetworking with TCP/IP: Principles, Protocols, and Architecture, Prentice Hall, 2006
  4. S. Halabi: Internet Routing Architectures, Second Edition, Basam Halabi, Cisco Press, 2000
  5. RFCs, www.ietf.org
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
3 1 1
Metode izvođenja nastave Predavanja, auditorne vežbe i praktični rad sa komunikacionim uređajima u laboratoriji. Na kraju predavanja studenti samostalno rade projekta povezivanja više udaljenih lokacija uz predlog načina realizacije Internet servisa.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 70
Praktična nastava 10 Usmeni ispit 0
Projekti
Kolokvijumi 20
Seminari 0