Navigacija

19E033SPT - Slučajni procesi u telekomunikacijama

Specifikacija predmeta
Naziv Slučajni procesi u telekomunikacijama
Akronim 19E033SPT
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
Uslovljnost drugim predmetima Nema
Ciljevi izučavanja predmeta Cilj predmeta je da se studenti upoznaju sa primenom teorije slučajnih procesa u analizi telekomunikacionih signala i proceni performansi telekomunikacionih sistema. Praktičnim radom na računaru studenti će naučiti osnovne pojmove o slučajnim procesima i biće im demonstrirani osnovni principi statističke teorije telekomunikacija.
Ishodi učenja (stečena znanja) Nakon kursa, studenti postaju upoznati sa osnovnim metodama koje koriste probabilistički pristup u tretiranju i rešavanju problema u telekomunikacijama. Posebna pažnja biće posvećena primeni stečenih znanja u simulacionoj analizi telekomunikacionih sistema.
Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave Klasifikacija i opis slučajnih signala. Slučajne promenljive, slučajni procesi. Centralna granična teorema. Ansambl, stacionarnost i ergodičnost. Autokorelaciona funkcija. Softversko generisanje slučajnih procesa. Viner-Hinčinova teorema. Autoregresivni modeli i predikcija. Džul-Vokerove jednačine. Vinerov filtar, LMS filtar. Statističko odlučivanje (MAP, ML, MMSE). Osnovi statističkog zaključivanja.
Sadržaj praktične nastave Auditorne i laboratorijske vežbe
Literatura
  1. D. Drajić, Uvod u statističku teoriju telekomunikacija, 2. izdanje, Akademska misao, 2006, Beograd.
  2. A. Papoulis, Probability, Random Variables, and Stohastic Processes, 2nd ed., McGraw Hill Book Company, New York, 1986.
  3. R. Gallager, Stochastic Processes: Theory for Applications, Cambridge University Press, 2013.
  4. R. V. Hogg, E. A. Tanis, D. L. Zimmerman, Probability and Statistical Inference, 9th ed., Pearson Education, Inc., 2015.
  5. S. Miller, D.Childers, Probability and Random Processes: With Applications to Signal Processing and Communications, 2nd ed., Elsevier, 2012.
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
3 1 1
Metode izvođenja nastave Predavanja, auditorne vežbe, laboratorijske vežbe, domaći zadaci.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 60
Praktična nastava 40 Usmeni ispit 0
Projekti 0
Kolokvijumi 0
Seminari 0