Navigacija

19E033POP - Primena objektnog programiranja u mrežama

Specifikacija predmeta
Naziv Primena objektnog programiranja u mrežama
Akronim 19E033POP
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
Broj ESPB 6.0 Status predmeta obavezan
Uslovljnost drugim predmetima Nema
Ciljevi izučavanja predmeta Cilj predmeta je da studente uvede u softverske tehnike koje se primenjuju u telekomunikacionim mrežama, a koje su zasnovane na objektno orijentisanom programiranju. Posebna pažnja će biti posvećena analizi i sintezi softverskih rešenja koja se koriste pri razvoju mrežnih komponenti i aplikacija.
Ishodi učenja (stečena znanja) Upoznavanje sa tehnikama razvoja i implementacije softverskih komponenti mrežnih uređaja i aplikacija.
Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave Opšti pojmovi iz objektno orijentisanog programiranja. Standardne C++ biblioteke. Biblioteke za implementaciju komunikacionih protokola. Klijent-server i P2P komunikacija. Implementacija mrežnih priključaka (soketa). Implementacija aplikativnih protokola za razmenu podataka (HTTP, SMTP, POP3 i drugi). Razvoj komponenti mrežnih uređaja i mrežnih aplikacija. Razvoj interfejsa i konverzija podataka.
Sadržaj praktične nastave Vežbe na tabli, laboratorijske vežbe sa implementacijom softverskih mrežnih komponenti i aplikacija.
Literatura
  1. Bjarne Stroustrup, The C++ Programming Language (4. izdanje), May 2013
  2. John T. Moy, OSPF Complete Implementation, Novembar 2000.
  3. Dmytro Radchuk, Boost.Asio C++ Network Programming Cookbook, Packt Publishing, Januar 2016
  4. Martin Fowler, Kent Beck, John Brant, William Opdyke, Don Roberts, "Refactoring - improving the Design of Existing Code", Addison-Wesley ISBN:013306526X, 9780133065268
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
3 1 1
Metode izvođenja nastave Nastava se sastoji iz predavanja, vežbi na tabli i lab vežbi.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 60
Praktična nastava 20 Usmeni ispit 0
Projekti 20
Kolokvijumi 0
Seminari 0