Navigacija

19E033KT - Komunikacione tehnologije

Specifikacija predmeta
Naziv Komunikacione tehnologije
Akronim 19E033KT
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
Broj ESPB 6.0 Status predmeta obavezan
Uslovljnost drugim predmetima
Ciljevi izučavanja predmeta Analiza realizacije različitih tipova primopredajnika. Projektovanje i organizacija primopredajne lokacije za različite tipove radio sistema. Principi rada i načini realizacije Multi-Carrier (MC) i Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) sistema. Principi rada i mogućnosti realizacije MIMO sistema i rekonfigurabilnih primopredajnika.
Ishodi učenja (stečena znanja) Student treba da nauči principe rada različitih tipova primopredajnika. Student treba da stekne znanja vezana za dve najčešće korišćene tehnike prenosa (MC i OFDM). Student treba da može samostalno da analizira hardversku strukturu radio stanice, i izvrši njeno softversko konfigurisanje.
Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave Pregled, analiza rada i problemi realizacije (kao i rešavanje problema) različitih tipova primopredajnika. Softverski definisani radio. Konfigurisanje antenskih sistema. Adaptivni antenski sistemi. Povezivanje primopredajnika na antenski sistem. MC i OFDM tehnologija. Rekonfigurabilni primopredajnici i MIMO sistemi.
Sadržaj praktične nastave Analiza karakterističnih parametara OFDM sistema kroz simulatore OFDM predajnika i diskretne realizacije OFDM sistema. Hardversko i softversko konfigurisanje i analiza rada GSM, UMTS i LTE bazne stanice.
Literatura
  1. M. Rumney, "LTE and the Evolution to 4G Wireless", Agilent Technologies, 2008.
  2. K. Fazel, S. Kaiser: "Multi-Carrier and Spread Spectrum Systems From OFDM and MC-CDMA to LTE and WiMAX", Wiley, 2008.
  3. A. Mohammadi, F.M. Ghannouchi, "RF Transceiver Design for MIMO Wireless Communications", Springer, 2012.
  4. Tehnička dokumentacija renomiranih proizvođača opreme (Ericsson, Nokia Siemens Networks, Huawei…)
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
3 1 1
Metode izvođenja nastave Predavanja i vežbe se drže kroz PowerPoint prezentacije i rad na tabli. Praktična nastava se drži u laboratoriji i podrazumeva vežbe pokaznog tipa, kao i samostalan rad studenata.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 70
Praktična nastava 0 Usmeni ispit 0
Projekti
Kolokvijumi 30
Seminari 0