Navigacija

19E031PUK - Pametni uređaji i komunikacije

Specifikacija predmeta
Naziv Pametni uređaji i komunikacije
Akronim 19E031PUK
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 2.0 Status predmeta izborni
  Uslovljnost drugim predmetima Nema.
  Ciljevi izučavanja predmeta Praktikum ima za cilj upoznavanje studenata sa savremenim komunikacionim okruženjima namenjenim za poslovnu komunikaciju na daljinu i e-učenje, osnovama pametnih uređaja i njihovim umrežavanjem u pametne komunikacione sisteme, kao i primenom mobilnih aplikacija za praktične potrebe.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Po završetku kursa studenti stiču osnovna teorijska i praktična znanja za realizaciju pametnog sistema umrežavanjem pametnih uređaja, kao i za primenu izabranih mobilnih aplikacija na konkretnim primerima iz prakse. Pored toga, studenti stiču osnovna znanja i praktična iskustva u korišćenju savremenih komunikacionih alata za potrebe video i govorne komunikacije, kao i razmene podataka, na daljinu.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Osnove umrežavanja pametnih uređaja. Mobilne aplikacije. Komunikacione platforme za poslovnu komunikaciju na daljinu i e-učenje.
  Sadržaj praktične nastave Praktična nastava se ralizuje kroz laboratorijske vežbe i podrazumeva umrežavanje pametnih uređaja i formiranje komunikacionog sistema u laboratorijskom okruženju, rad sa mobilnim aplikacijama i korišćenje komunikacionih alata za učenje na daljinu.
  Literatura
  1. J. R. Rich,Working in the Cloud: Using Web-Based Applications and Tools to Collaborate Online, Pearson Education, 2018.
  2. T. Szigeti, K. McMenamy, R. Saville and A. Glowacki, Cisco TelePresence Fundamentals, Cisco Press, 2009.
  3. D. Hanes, G. Salgueiro, P. Grossetete, R. Barton, and J. Henry, IoT Fundamentals: Networking Technologies, Protocols, and Use Cases for the Internet of Things, Cisco Press, 2017.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  1 1
  Metode izvođenja nastave Nastava se sastoji iz predavanja i laboratoriskih vežbi.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit 30
  Praktična nastava 70 Usmeni ispit
  Projekti
  Kolokvijumi
  Seminari