Navigacija

19E024KEE - Kvalitet električne energije

Specifikacija predmeta
Naziv Kvalitet električne energije
Akronim 19E024KEE
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
Uslovljnost drugim predmetima nema
Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje i specifikacija problema kvaliteta električne energije, njihovih izvora i efekata. Upoznavanje sa merama i uređajima za rešavanje problema kvaliteta električne energije.
Ishodi učenja (stečena znanja) Osposobljavanje studenata za nadzor kvaliteta električne energije i evaluaciju performansi rada elektroenergetskog sistema. Osposobljavanje studenata za definisanje, izbor i primenu adekvatnih mera za rešavanje problema kvaliteta električne energije.
Sadržaj predmeta
Link ka stranici predmeta http://ees.etf.bg.ac.rs/predmet.php?Id=27
Link ka predavanjima https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aSf91slDboVtA7sP6kAmaCx0aKUD8Y1GtRdSqW2v1DBg1%40thread.tacv2/conversations?groupId=688d1974-b92c-4216-882c-b5b80342ccdf&tenantId=1774ef2e-9c62-478a-8d3a-fd2a495547ba
Sadržaj teorijske nastave Značaj kvaliteta električne energije. Pokazatelji kvaliteta električne energije. Pregled standarda. Teorijska obrada viših harmonika. Snage u prisustvu viših harmonika. Konvencionalni izvori viših harmonika. Statički izvori viših harmonika. Interharmonici i flikeri. Efekti viših harmonika i rezonancija. Primena otočnih kondenzatorskih baterija. Pasivni filtri.
Sadržaj praktične nastave Analiza sistema za merenje kvaliteta električne energije. Analiza rezultata merenja uz pregled raspoloživih standarda. Definisanje mera za eliminaciju neželjenih fenomena vezanih za kvalitet električne energije.
Literatura
  1. J. C. Das, Power System Harmonics and Passive Filter Design, Wiley, 2015.
  2. V. Katić, A.Tokić, T. Konjić, "Kvalitet električne energije", knjiga u sklopu EU Tempus projekta
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
2 1 1
Metode izvođenja nastave Klasična predavanja i predavanja u elektronskoj formi. Vežbe obuhvataju rešavanje zadataka, merenja u laoboratoriji i simulacije na računaru.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit 70
Praktična nastava 30 Usmeni ispit
Projekti
Kolokvijumi
Seminari