Navigacija

19E013ZZE - Zagrevanje i zaštita električnih mašina

Specifikacija predmeta
Naziv Zagrevanje i zaštita električnih mašina
Akronim 19E013ZZE
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
  Uslovljnost drugim predmetima Predmeti sa osnovnih studija iz oblasti električnih mašina.
  Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata sa problemima zagrevanja i principima na kojima se zasniva zaštita od pregrevanja obrtnih električnih mašina.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Po završenom kursu, studenti se osposobljeni da samostalno rešavaju probleme u vezi sa izborom termičke zaštite, kao i da vrše simulacije stacionarnih i prelaznih termičkih pojava kod obrtnih električnih mašina.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Prostiranje toplote kod obrtnih električnih mašina. Matematičko modelovanje termičkih procesa. Primer modelovanja asinhronog motora i sinhrone mašine. Abnormalni radni uslovi. Senzori i problemi merenja temperature. Napredne tehnike za praćenje promena temperature.
  Sadržaj praktične nastave Nema.
  Literatura
  1. L. Pavlović, Z. Lazarević: "Asinhroni motori u protiveksplozivnoj zaštiti povećana bezbednost"
  2. Gottfried Goter, "Erwarumeng und Kuhlung eletrischer Macshinen", Springer-Verlag, 1954.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  3 1
  Metode izvođenja nastave Predavanja i auditorne vežbe.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 70
  Praktična nastava 0 Usmeni ispit 0
  Projekti 0
  Kolokvijumi 30
  Seminari 0