Navigacija

19E013EVO - Električna vozila

Specifikacija predmeta
Naziv Električna vozila
Akronim 19E013EVO
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
Uslovljnost drugim predmetima OG2E, OG2EM, OG2EM1, OG3EP1
Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje sa konstukcijom i karakteristikama električnih vozila. Kinematika i dinamika električnih vozila. Analiza otpora kretanju, stalni i povremeni otpori vuče. Osnovni elementi elektrovučnog sistema. Pregled elektrovučnih pretvarača i vučnih motora. Razumevanje toka snage i principa upravljanja vučnom silom.
Ishodi učenja (stečena znanja) Ovladavanje kinematikom i dinamikom vozila, implementacija postupaka proračuna vučne sile, snage i brzine na osnovu putnih dijagrama. Osposobljavanje studenata za analizu i projektovanje vučnog sistema sa električnim motorom i vučnim pretvaračem. Projektovanje i implementacija upravljanja.
Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave Transportni sistemi i vozila sa električnim pokretanjem. Specifična snaga i vučna sila kod putničke i teretne železnice, tramvaja, trolejbusa i kod drumskih vozila. Kratak istorijat, sistemi za napajanje voza. Kinematika i dinamika vozila. Dinamičko i regenerativno kočenje. Athezija, uticaj električnih i mehaničkih faktora. Aktivna i pasivna protivklizna zaštita. Putni dijagrami i optimizacija.
Sadržaj praktične nastave Upravljanje silom i momentum, polazne karakteristike. Rad u oblasti slabljenja polja i kočenje. Reostatska kontrola vučnih pogona sa motorima jednosmerne struje. Napajanje motora iz vučnih čopera. Asimetrično okidanje i umanjenje reaktivne snage. Topologije vučnih pretvarača za napajanje asinhronih i sinhronih vučnih motora. Linearni vučni motori.
Literatura
  1. S. N. Vukosavic, Skripta iz Elektricne Vuce, 1999
  2. S.N. Vukosavić et.al. “Zbirka zadataka iz električne vuče”
  3. S.N. Vukosavic, Digital Control of Electrical Drives, Springer 2007.
  4. Slobodan N. Vukosavic, Electrical Machines, Springer 2012
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
2.5 1 0.5
Metode izvođenja nastave 45 predavanja, 15 časova auditornih vežbi. 15 časova laboratorijskih i demonstracionih vežbi. 50 časova samostalnog rada, 25 časova rada sa nastavnicima kroz seminare i diskusije. Rad sa studentima 1:1 u toku 4 sata konsultacija svake nedelje.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 20
Praktična nastava 20 Usmeni ispit 20
Projekti
Kolokvijumi 30
Seminari 10