Navigacija

19D081EFM - Elementi fazi matematike sa primenama

Specifikacija predmeta
Naziv Elementi fazi matematike sa primenama
Akronim 19D081EFM
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 9.0 Status predmeta izborni
   Uslovljnost drugim predmetima
   Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje sa konceptima fazi matematike, fazi skupa i fazi logike i njihove primene u fazi sistemima, fazi, intuicionistički fazi i verovatnosni metrički prostori, njihovom strukturom, osobinama preslikavanja, primenama funkcionalne analize na prostorima sa fazi strukturom u problemima optimizacije i iterativnih metoda sa primenama u elktrotehnici i računarstvu.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Osposobljavanje studenata da stečena znanja koriste u daljem obrazovanju i praksi, rešavaju matematičke modele fazi logike posebno za formiranje fazi sistema, formiranje iterativne metode kao optimalne za nalaženje rešenja raznih tipova jednačina koje proističu iz konkretnih problema fizike, elektrotehnike i drugih nauka, a nedeterministički (parametarski) su definisani.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Fazi skupovi, fazi logika, fazi topološki prostori, fazi i verovatnosna metrika, skupovi i funkcije u fazi metričkom prostoru, karakterizacije kompletnosti, neprekidnost, fazi mere i integrali, stavovi o fiksnim tačkama preslikavanja i iterativne metode. Konveksnost u fazi metričkom prostoru, primena na probleme optimizacije. Realizacija iterativnih metoda pomoću matematičkog softvera sa primenama.
   Sadržaj praktične nastave Korišćenje računarskih alata - fuzzy toolbox for Python, za realizaciju modela fazi logike. Realizacija iterativnih metoda pomoću Python biblioteka.
   Literatura
   1. Siniša Ješić, Teorija funkcija na fazi metričkim prostorima, skripta, Beograd 2006.
   2. Klir J. G., Yuan B., Fuzzy Sets and Fuzzy Logic: Theory and Applications, Prentice Hall PTR, New Jersey, USA, 1995, na engleskom
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   8
   Metode izvođenja nastave Kombinacija tradicionalnih izlaganja na tabli i korišćenja slajdova, propraćeno odgovarajućim primerima iz prakse, i individualnog rada sa studentima na izradi domaćih zadataka i objašnjavanju tekućeg gradiva. Aktivno praćenje primarnih naučnih izvora, organizacija i izvođenje numeričkih eksperimenata, numeričke simulacije.
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit
   Praktična nastava 50 Usmeni ispit 50
   Projekti
   Kolokvijumi
   Seminari