Navigacija

19D071MT - Mikrotalasna tehnika

Specifikacija predmeta
Naziv Mikrotalasna tehnika
Akronim 19D071MT
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Mikrotalasna tehnika
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 9.0 Status predmeta izborni
   Uslovljnost drugim predmetima nema
   Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje sa principima rada i metodima projektovanja pasivnih i aktivnih komponenti i kola koji se upotrebljavaju u modernim telekomunikacionim i radio sistemima pri učestanostima 0,3-300 GHz.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Osposobljenost za projektovanje jednostavnijih mikrotalasnih kola i sagledavanje puteva rešavanja složenijih problema. Sticanje znanja neophodnih kao osnova za druge predmete mikrotalasne struke.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Prostiranje vođenih elektromagnetskih talasa. Vodovi. Stojeći talasi. Smitov dijagram. Kola za prilagođenje. Klasični vodovi. Planarni vodovi. Talasovodi. Rezonatori. Parametri rasejanja. Uvod u mikrotalasne poluprovodničke komponente. Uvod u mikrotalasne cevi. Zračenje elektromagnetskih talasa.
   Sadržaj praktične nastave Rad u laboratoriji
   Literatura
   1. A. Đorđević i D. Tošić, Mikrotalasna tehnika, Akademska misao, Beograd, 2006.
   2. D. Tošić i V. Likar Smiljanić, Mikrotalasna tehnika: zbirka zadataka, Akademska misao, Beograd, 2006.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   8
   Metode izvođenja nastave Predavanja, računske vežbe i rad u laboratoriji
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 70
   Praktična nastava 10 Usmeni ispit 0
   Projekti
   Kolokvijumi 20
   Seminari 0