Navigacija

19D061RKE - Radijaciona kompatibilnost elektrotehničkih komponenti

Specifikacija predmeta
Naziv Radijaciona kompatibilnost elektrotehničkih komponenti
Akronim 19D061RKE
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 9.0 Status predmeta izborni
   Uslovljnost drugim predmetima
   Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje sa fizičkim osnovama radijacionih oštećenja u savremenim elektrotehničkim materijalima, elektronskim komponentama i uređajima, kao i sa očekivanim promenama osobina i funkcionalnosti ovih uređaja usled izlaganja jonizujućem zračenju.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Sposobnost da se u zavisnosti od prisustva određene vrste jonizujućeg zračenja pretpostave mogući efekti u materijalima koji se koriste u elektrotehnici i elektronskim komponentama izrađenim od ovih materijala, preporuče mere otklanjanja ili ublažavanja ovih efekata, ili predvidi stanje ozračenih uređaja.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Radijacioni efekti u bipolarnim i unipolarnim strukturama i kolima, poluprovodničkim memorijama, solarnim ćelijama, gasnim cevima, memristorima, organskim dielektricima, biomaterijalima, nanostrukturnim materijalima i komponentama na bazi ovih materijala. Testiranje radijacione kompatibilnosti materijala i elektronskih kola. Mere zaštite elektronskih uređaja od jonizujućeg zračenja.
   Sadržaj praktične nastave
   Literatura
   1. M. Vujisić - Radijaciona kompatibilnost elektrotehničkih komponenti (Skripta) (ETF, Beograd, 2019)
   2. M. Bagatin, S. Gerardin - Ionizing Radiation Effects in Electronics: From Memories to Imagers (CRC Press, 2016)
   3. A. Holmes-Siedle, L. Adams - Handbook of Radiation Effects (Oxford University Press, 2002)
   4. K. Iniewski (ed.) - Radiation Effects in Semiconductors (Devices, Circuits, and Systems) (CRC Press, 2011)
   5. J.D. Cressler, H. A. Mantooth - Extreme Environment Electronics (CRC Press, 2013)
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   8
   Metode izvođenja nastave Predavanja, konsultacije, projektni zadaci, izrada naučnih radova.
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit
   Praktična nastava Usmeni ispit 60
   Projekti
   Kolokvijumi
   Seminari 40