Navigacija

19D061NSRN - Numerička simulacija radijacionih i nuklearnih procesa

Specifikacija predmeta
Naziv Numerička simulacija radijacionih i nuklearnih procesa
Akronim 19D061NSRN
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Nuklearna, medicinska i ekološka tehnika
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 9.0 Status predmeta izborni
   Uslovljnost drugim predmetima
   Ciljevi izučavanja predmeta Sticanje znanja u oblasti numeričkih metoda koje se koriste za simulaciju i analizu radijacionih i nuklearnih procesa.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Sposobnost modelovanja radijacionih i nuklearnih procesa, od fundamentalnih fizičkih pojava do složenih komponenti i sistema koji se sreću u radijacionim delatnostima.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Numeričke metode rešavanja Bolcmanove transportne jednačine. Monte Karlo simulacija emisije, transporta i detekcije jonizujućeg zračenja. Modelovanje bioloških efekata zračenja. Monte Karlo softverski paketi SRIM, MCNPX i GEANT. Računska dozimetrija. Dizajn numeričkih eksperimenata, analiza rezultata i njihova primena u zaštiti od zračenja, dijagnostičkoj radiologiji i radioterapiji.
   Sadržaj praktične nastave
   Literatura
   1. O.N. Vassiliev - Monte Carlo Methods for Radiation Transport (Springer, 2017)
   2. A. Haghighat - Monte Carlo Methods for Particle Transport (CRC Press, 2015)
   3. M. Ljungberg, S-E. Strand, M.A. King (eds.) - Monte Carlo Calculations in Nuclear Medicine: Applications in Diagnostic Imaging (CRC Press, 2012)
   4. J. Seco, F. Verhaegen (eds.) - Monte Carlo Techniques in Radiation Therapy (CRC Press, 2013)
   5. J.F. Ziegler, J.P. Biersack, M.D. Ziegler - SRIM (The Stopping and Range of Ions in Matter) (2008)
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   8
   Metode izvođenja nastave Predavanja, konsultacije, projektni zadaci, izrada naučnih radova.
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit
   Praktična nastava Usmeni ispit 30
   Projekti
   Kolokvijumi
   Seminari 70