Navigacija

19D061MFKS - Moderne fotonske komponente i sistemi

Specifikacija predmeta
Naziv Moderne fotonske komponente i sistemi
Akronim 19D061MFKS
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Nanoelektronika i fotonika
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 9.0 Status predmeta izborni
   Uslovljnost drugim predmetima nema.
   Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata sa: 1) modernim fotonskim komponentama i sistemima, 2) fizičkim principima njihovog funkcionisanja i načinima njihove izrade, 3) modelima za njihovu analizu i optimizaciju i 4) naučnim istraživanjima za poboljšanje njihovih karakteristika.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Očekuje se da studenti: 1) saznaju kako moderne fotonske komponente i sistemi funkcionišu, 2) nauče koje tehnike se koriste za simulaciju i modelovanje ovakvih naprava i sistema, 3) budu sposobni da sami izvrše optimizaciju zadate komponente ili sistema.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Nekoherentni i koherentni izvori-laseri, detektori i optički materijali. Integrisane optičke komponente. Talasovodi. Vrlo brze fotonske komponente: optički i poluprovodnički modulatori, optički pojačavači, posebno dizajnirani detektori i OEIC. Specijalne fotonske komponenete: LCD, OLED, polimerni izvori, detektori i solarne ćelije. Složeni komunikacioni sveoptički sistemi. PON. QKD Networks.
   Sadržaj praktične nastave
   Literatura
   1. Elements of Photonics, Vol. 2, For Fiber and Integrated Optics. K. Iizuka, John Wiley & Sons, Inc. 2002. ISBN: 0-471-40815-8.
   2. Integrated Photonics Fundamentals. G. Lifante, John Wiley & Sons, Ltd. 2003. ISBN 0-470-84868-5.
   3. High-Speed Photonic Devices. N. Dagli, CRC Press, 2007. ISBN 978-7503-0889-3.
   4. Handbook of Conducting Polymers, T. A. Skotheim, R. L. Elsenbaumer, J. R. Reynolds, Marcel Dekker, Inc. 1998. ISBN 0-8247-0050-3.
   5. The Emerging WDM EPON, M. Radivojević, P. Matavulj, Springer, 2017. ISBN 978-3-319-54222-5.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   8
   Metode izvođenja nastave Predavanja, konsultacije, projekat sa simulacijom i/ili naučno-istraživačkim radom.
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 30 Pismeni ispit 50
   Praktična nastava 0 Usmeni ispit 20
   Projekti
   Kolokvijumi
   Seminari 0