Navigacija

19D051OMO - Odabrane metode obrade fizioloških signala

Specifikacija predmeta
Naziv Odabrane metode obrade fizioloških signala
Akronim 19D051OMO
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 9.0 Status predmeta izborni
   Uslovljnost drugim predmetima Nema.
   Ciljevi izučavanja predmeta Primena savremenih računarskih metoda obrade i analize signala na elektrofiziološke biosignale u cilju dijagnostike i automatske dijagnostike. Unapređenje postojećih metoda.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Sposobnost primene savremenih računarskih metoda: u analizi elektrofizioloških signala u istraživanju i u kliničkim uslovima; kao i u obradi biosignala u cilju unapređenja dijagnostike i automatske dijagnostike.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Specifičnosti obrade i analize elektrofizioloških (EF) signala. Filtri i njihova primena. Digitalni filtri i prozorske funkcije. Z-transformacija. Adaptivni MA i ARMA filtri. Model i estimacija stanja sistema. Adaptivno procesiranje signala na bazi više ulaza. Primeri analize biosignala.
   Sadržaj praktične nastave Izrada projekta (analiza biosignala na računarima).
   Literatura
   1. Naik G. "Biomedical Signal Processing", Springer Singapore, 2020.
   2. Dunn S. M., Constantinides A., Moghe P. V. "Numerical methods in biomedical engineering", Elsevier, 2006.
   3. Rangayyan R. M. "Biomedical signal analysis", John Wiley & Sons, 2015.
   4. Cohen A., "Biomedical signal processing", Vol. I and II, CRC Press, 2000.
   5. Naït-Ali A. (Ed.). "Advanced biosignal processing", Springer Science & Business Media, 2009.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   8
   Metode izvođenja nastave Predavanja, konsultacije i primena konkretnih metoda iz preporučenih radova.
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit
   Praktična nastava Usmeni ispit 30
   Projekti
   Kolokvijumi
   Seminari 70