Navigacija

19D041PPS - Primena programabilnih sistema na čipu

Specifikacija predmeta
Naziv Primena programabilnih sistema na čipu
Akronim 19D041PPS
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Elektronika i digitalni sistemi
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 9.0 Status predmeta izborni
   Uslovljnost drugim predmetima Položeni ispiti: Elektronski merni sistemi (OE4EMS), Savremeni merni sistemi (MS1SMS)
   Ciljevi izučavanja predmeta Proučavanje mogućnosti realizacije elektronske instrumentacije i uređaja primenom savremenih programabilnih sistema na čipu. Osposobljavanje studenata da koriste savremene programabilne sisteme na čipu i integrisana razvojna okruženja u projektovnju i realizaciji elektronske instrumentacije i mernih sistema.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Po završetku ovog predmeta studenti doktorskih studija bi trebalo da umeju da: - analiziraju, modeluju, projektuju, realizuju i testiraju merni sistem na čipu. - da rezultate svog naučno-istraživačkog rada prezentuju u vidu naučnog članka prihvatljivog za publikovanje u vodećem domaćem naučnom časopisu ili međunarodnoj konferenciji sa recenzijom.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Sistemski pristup projektovanju elektronskih uređaja. Arhitektura savremenih programabilnih sistema na čipu. Alati za rad sa programabilnim sistemima na čipu. Programabilni blokovi. Mikrokontrolersko jezgro. Aplikacija i bootloader. Koprojektovanje hardvera i softvera. Dinamičko rekonfigurisanje sistema. Strategije za smanjenje potrošnje energije. Integracija sistema na čipu, verifikacija i testiranje.
   Sadržaj praktične nastave Primena savremenih programabilnih analognih i digitalnih sistema na čipu. Rad sa savremenim integrisanim razvojnim programskim okruženjem. Akvizicija signala, obrada analognih i digitalnih signala i upravljanje na osnovi programabilnog sistema na čipu - vežbanje na primerima. Izrada projektnog zadatka. Studijski istraživački rad.
   Literatura
   1. Pierre Bricaud, Reuse Methodology Manual for System-on-a-Chip Designs, Springer; 3rd edition (September, 2007)
   2. Manabendra Bhuyan, Intelligent Instrumentation: Principles and Applications, CRC Press; 1 edition (November, 2010)
   3. Wael Badawy (Editor), Graham A. Julien (Editor), System-on-Chip For Real-Time Applications, Springer; 1 edition (October, 2002)
   4. Nikolaos Voros (Editor), Konstantinos Masselos, System Level Design of Reconfigurable Systems-on-Chip, Springer; 1st ed. 2005.
   5. Rochit Rajsuman, System-on-a-Chip: Design and Test, Artech House (June 2000)
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   8
   Metode izvođenja nastave Predavanja, mentorski rad. Vežbe u računarskoj učionici i laboratoriji za elektroniku. Studentski seminari sa prezentacijama.
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit
   Praktična nastava 30 Usmeni ispit 30
   Projekti
   Kolokvijumi
   Seminari 40