Navigacija

19D041OPE - Odabrana poglavlja iz energetske elektronike

Specifikacija predmeta
Naziv Odabrana poglavlja iz energetske elektronike
Akronim 19D041OPE
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Elektronika i digitalni sistemi
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 9.0 Status predmeta izborni
   Uslovljnost drugim predmetima Položene Energetska elektronika 1 i Energetska elektronika 2
   Ciljevi izučavanja predmeta Cilj predmeta je da se studenti upoznaju sa aktuelnim problemima u energetskoj elektronici i da se osposobe za naučnoistaživački rad u ovoj oblasti.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti će biti osposobljeni da projektuju i realizuju digitalno upravljanje u sistemima energetske elektronike. Takođe, biće osposobljeni da rešavaju probleme elektromagnetske interferencije i kvaliteta električne energije.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Digitalno upravljanje konvertorima. Invertori. Impulsna širinska modulacija i mogulacija prostornih vektora. Elektromagnetske smetnje, filtriranje kondukcionih smetnji. Višeimpulsni ispravljači. Specijalni transformatori za višeimpulsne ispravljače. Invertori sa više nivoa, struktura i tehnike upravljanja. Ciklokonvertori, strukture i tehnike upravljanja. Kvalitet električne energije.
   Sadržaj praktične nastave nema
   Literatura
   1. Robert W. Erickson, Dragan R. Maksimovic, "Fundamentals of power electronics," Second Edition, Kluwer Academic Publishers, 2001
   2. Muhammad H. Rashid (Editor), "Power Electronics Handbook," Academic Press, 2001
   3. Ned Mohan, Tore M. Undeland, William P. Robbins, "Power Electronics: Converters, Applications, and Design," Third Edition, John Wiley, 2003
   4. Keith Billings, "Switchmode Power Supply Handbook," McGraw-Hill, 1999
   5. Abraham I. Pressmen, "Switchmode Power Supply Design," Second Edition, McGraw-Hill, 1998
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   8
   Metode izvođenja nastave predavanja i samostalni rad studenata
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 30
   Praktična nastava 0 Usmeni ispit 0
   Projekti
   Kolokvijumi
   Seminari 70