Navigacija

19D041FSP - Fazno sinhronisane petlje

Specifikacija predmeta
Naziv Fazno sinhronisane petlje
Akronim 19D041FSP
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Elektronika i digitalni sistemi
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 9.0 Status predmeta izborni
   Uslovljnost drugim predmetima nema
   Ciljevi izučavanja predmeta Osposobi studente da analiziraju i konstruišu fazno sinhronizovana kola. Osposobi studente da koriste fazno sinhronizovana kola
   Ishodi učenja (stečena znanja) Operativno znanje u konstrukciji i upotrebi fazno sinhronizovanih petlji u problemima sinhronizacije i sinteze učestanosti.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Principi. Klasifikacija. Analogno-digitalni PLL. Performanse u prisustvu šuma, lokovanom i nelokovanom stanju. Red PLL-a. Primene. FLL. Osnovi sinteze učestanosti. “Single loop“ i „multi loop“ arhitekture.PLL višeg reda. Stabilnost. Digitalni PLL. Arhitekture. Efekti diskretizacije. Analiza u frekvencijskom domenu. Aplikacije.Softverski PLL.
   Sadržaj praktične nastave nema
   Literatura
   1. Ronald Best, Phase Locked Loops, theory design and applications
   2. Behzad Razavi Phase-Locking in High-Performance Systems: From Devices to Architectures
   3. Dan H. Wolave Phase-Locked Loop Circuit Design
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   8
   Metode izvođenja nastave predavanja
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 0
   Praktična nastava 0 Usmeni ispit 30
   Projekti
   Kolokvijumi 0
   Seminari 70