Navigacija

19D031TMD - Telekomunikacione mreže data centara

Specifikacija predmeta
Naziv Telekomunikacione mreže data centara
Akronim 19D031TMD
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 9.0 Status predmeta izborni
   Uslovljnost drugim predmetima Nema
   Ciljevi izučavanja predmeta Cilj predmeta je upoznavanje studenta sa specifičnostima telekomunikacionih mreža data centara i aktuelnim razvojem u ovoj oblasti.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti će biti upućeni u naučno istraživački rad u oblasti mreža data centara, kao i praktični rad na projektovanju ovih mreža.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Uloga mreža data centara. Topologije mreža data centara. Rutiranje u mrežama data centara. Protokoli transportnog sloja za vremenski kritične komunikacije u mrežama data centara.
   Sadržaj praktične nastave Proširivanje razumevanja telekomunikacionog saobraćaja data centara kroz formiranje i analizu simulacija, sa mogućnošću prezentacije rada na domaćoj konferenciji.
   Literatura
   1. D. Abts and J.Kim: "High Performance Data Center Networks: Architectures, Algorithms and Opportunities"
   2. P. Lapukhov et al: "RFC 7938 - Use of BGP for Routing in Large-Scale Data Centers"
   3. N. Maksić and A. Smiljanić, “Improving Utilization of Datacenter Networks,” IEEE Communications Magazine, November 2013.
   4. N. Maksić: ,,Optimizacija i implementacija naprednih protokola za rutiranje"
   5. Aktuelni članci iz časopisa i sa konferencija
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   8
   Metode izvođenja nastave Predavanja, konsultacije i istraživački rad
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 0
   Praktična nastava 0 Usmeni ispit 30
   Projekti 70
   Kolokvijumi 0
   Seminari 0